Od 1 stycznia – popiół do szarego pojemnika | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Od 1 stycznia – popiół do szarego pojemnika

Krzysztof Napierski / 03 listopada 2022

Zgodnie z uchwalonym 20 września 2022 r. Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mława, od 1 stycznia 2023 r. mieszkańcy będą mieli obowiązek selektywnego zbierania popiołu pochodzącego z palenisk źródeł ciepła na paliwa stałe. Popiół będzie traktowany jako kolejna frakcja odpadów, a do jego gromadzenia będą służyły pojemniki w kolorze szarym.

Uprawnienie Rady Miasta Mława do wprowadzenia obowiązku selektywnego zbierania popiołu w oddzielnym pojemniku wynika z art. 4 ust. 2a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zakup pojemników – szarych z napisem POPIÓŁ – będzie leżał po stronie właścicieli nieruchomości. Muszą się oni w nie wyposażyć przed 1 stycznia 2023 r. Rodzaj i pojemność pojemników określa 3. rozdział regulaminu (dokument zamieszczamy poniżej). Ważne, aby posiadały one tzw. mechanizm grzebieniowy, tzn. konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie przy użyciu grzebieniowego mechanizmu załadowczego pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów, a także koła (dwa lub cztery) – prosimy, aby zwrócić na to uwagę przy zakupie pojemników, gdyż popiół z tych nieposiadających wspomnianej konstrukcji oraz kół nie będzie odbierany.

Popiół w pojemniku należy umieszczać luzem – bez dodatkowych opakowań (np. toreb foliowych). Powinno się go zbierać w stanie wystudzonym. Popiołu nie wolno zalewać wodą.

Popiół będzie odbierany odrębnie, w terminach określonych harmonogramem, przez podmiot odbierający odpady, z którym Miasto Mława zawrze umowę.

Obecnie popiół trafia do strumienia odpadów zmieszanych (niesegregowanych). Zgodnie z prawem odpady zmieszane po ich odebraniu przekazywane są do instalacji komunalnych (biologiczno-mechanicznych lub mechanicznych), gdzie najpierw wyodrębnia się z nich odpady innych frakcji niepoprawnie tam umieszczone (szkło, metal, plastik). O wyodrębnieniu od 1 stycznia 2023 r. popiołu jako osobnej frakcji zadecydowały takie czynniki, jak:

  • zanieczyszczanie przez popiół linii technologicznych w instalacjach, co powoduje, że się szybciej zużywają; ponadto instalacje nie chcą przyjmować do przetworzenia odpadów zmieszanych z zawartością popiołu i czasem trzeba je w związku z tym transportować na dalsze odległości albo instalacje ustalają wyższe ceny za odpady zmieszane z zawartością popiołu;
  • mniejszy koszt zagospodarowania 1 tony popiołu zebranego jako odrębnej frakcji w porównaniu z kosztem zagospodarowania odpadów zmieszanych;
  • zaniżanie przez umieszczanie popiołu w odpadach zmieszanych poziomu recyklingu osiąganego przez gminę, co może skutkować wysokimi karami nakładanymi na nią w związku z niespełnianiem wymagań ustawowych (jeżeli do odpadów zmieszanych trafia popiół, pogarsza on jakość odpadów frakcji selektywnych niepoprawnie tam umieszczonych i w konsekwencji obniża ich przydatność do ponownego użycia, a czasem nawet ją wyklucza);
  • możliwość ponownego użycia popiołu zebranego oddzielnie (rekultywacja terenów, przemysł cementowy i budownictwo, nawozy);
  • brak konieczności składowania popiołu na składowisku (jak w przypadku tego wrzucanego do odpadów zmieszanych), dzięki czemu ogranicza się zanieczyszczenie środowiska.

KN, EZ / UMM

fot.: Public Domain Pictures