Ordynacja Wyborcza do Młodzieżowej Rady Miasta Mława | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.
Informator urzędowy BIP

Ordynacja Wyborcza do Młodzieżowej Rady Miasta Mława

root@npc.pl / 20 października 2008

Załącznik do Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Mława

Ordynacja Wyborcza do Młodzieżowej Rady Miasta Mława

§ 1

Ordynacja Wyborcza określa zasady i tryb wyboru Radnych do Młodzieżowej Rady Miasta Mława.

§ 2

Radni Młodzieżowej Rady są wybierani spośród uczniów mławskich szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych mogących wypełnić mandat przez okres całej kadencji w głosowaniu tajnym, bezpośrednim i równym.

§ 3

Szkoły gimnazjalne i szkoły ponadgimnazjalne oraz zespoły szkół ponadgimnazjalnych stanowią okręgi wyborcze.

§ 4

Wybory zarządza Młodzieżowa Rada w terminie nie później niż 1 miesiąc przed upływem kadencji Rady. Za przeprowadzenie wyborów odpowiedzialna jest 4 osobowa Miejska Komisja Wyborcza. Ustępujący Zarząd Młodzieżowej Rady Miasta Mława proponuje do składu Komisji 2 osoby i 2 osoby Przewodniczący Rady Miasta. Ostateczny skład Komisji zatwierdza uchwałą Młodzieżowa Rada Miasta.Jeśli powołanie Miejskiej Komisji Wyborczej przez Radę nie będzie możliwe, zadanie to wykonuje Przewodniczący Rady Miasta Mława.Komisja ze swego grona wybiera przewodniczącego oraz sekretarza.W pracach Komisji nie może uczestniczyć kandydat na radnego.

§ 5

1. Miejska Komisja Wyborcza informuje pisemnie szkoły o terminie przeprowadzanych wyborów, najpóźniej na 2 tygodnie przed ich datą oraz przygotowuje wykaz okręgów wraz z ich numeracją. Wzór wykazu przedstawia załącznik nr 1. Miejska Komisja Wyborcza przesyła również do szkoły kalendarz wyborczy.

2. Miasto Mława dzieli się na okręgi wyborcze, którymi są szkoły.

§ 6

1. Za organizację wyborów w danej szkole gimnazjalnej bądź szkole ponadgimnazjalnej odpowiedzialna jest Okręgowa Komisja Wyborcza, której skład osobowy określa Miejska Komisja Wyborcza na wniosek Samorządu Uczniowskiego danej szkoły.

1) Samorząd Uczniowski przedstawia proponowany skład osobowy Okręgowej Komisji Wyborczej wraz z zaznaczeniem osoby, która będzie pełniła funkcję Przewodniczącego Komisji.

2) Powyższy wniosek należy złożyć w Miejskiej Komisji Wyborczej w terminie 7 dni od daty poinformowania pisemnie szkoły o wyborach.

2. Okręgowa Komisja Wyborcza składa się z 3 lub 5 osób w zależności od potrzeb okręgu.

3. Osoby wchodzące w skład komisji wyborczych tracą członkostwo w komisji z dniem wyrażenia zgody na kandydowanie do Rady.

4. Okręgowe Komisje Wyborcze w poszczególnych okręgach ustalają godzinę rozpoczęcia i zakończenia wyborów w ramach ustalonego czasu przez Miejską Komisję Wyborczą oraz informują ją o swojej decyzji.

§ 7

1. Kandydaci na radnych powinni posiadać poparcie co najmniej 40 uczniów z własnego okręgu wyborczego.

2. Jeżeli uzyskanie poparcia, o którym mowa w ust. 1 ze względu na liczbę uczniów nieprzekraczającą 40 w danym okręgu wyborczym nie będzie możliwe, kandydaci na radnych powinni posiadać poparcie co najmniej 15 uczniów z własnego okręgu wyborczego.

3. Uczeń może udzielić poparcia więcej niż jednemu kandydatowi na radnego.

§ 8

1. Wykaz osób popierających kandydata muszą zawierać imię, nazwisko, klasę, adres, datę urodzenia osoby popierającej i własnoręczny podpis.

2. Wykazy te powinny zostać złożone przez Okręgową Komisję Wyborczą w Miejskiej Komisji Wyborczej w ciągu 14 dni od daty poinformowania pisemnie szkoły o wyborach. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 2 do „Ordynacji".

3. Na podstawie wykazów osób popierających Miejska Komisja Wyborcza w ciągu 5 dni od daty ich wpłynięcia ustala listę osób uprawnionych do kandydowania. Listę kandydatów podaje się do publicznej wiadomości w formie ogólnodostępnej tj / strona internetowa MRMM, strona UM, tablice informacyjne w szkołach /.

§ 9

1. W przypadku, kiedy w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyborów do Rady, w danym Okręgu Wyborczym nie zgłoszono żadnego kandydata lub zgłoszono tylko jednego, wówczas Okręgowa Komisja Wyborcza niezwłocznie informuje wyborców danego Okręgu oraz Miejską Komisję Wyborczą o zaistniałej sytuacji. Nie poinformowanie uczniów oraz Miejskiej Komisji Wyborczej w ciągu 2 dni o zaistniałej sytuacji, uniemożliwia szkole wydelegowanie do Rady swoich reprezentantów.

2. Jeżeli w danym okręgu wyborczym, pomimo postępowania, o którym mowa w ust. 1, nie zgłoszono w ciągu kolejnych 3 dni żadnego kandydata, wyborów w tym okręgu nie przeprowadza się.

O przyczynach nie przeprowadzenia wyborów Miejska Komisja Wyborcza niezwłocznie powiadamia uczniów w drodze obwieszczenia.

3. Jeżeli w danym okręgu wyborczym, pomimo postępowania, o którym mowa w ust. 1, nadal pozostaje tylko jeden kandydat, wówczas kandydata uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu uzyska więcej głosów „za" niż „przeciw".

§ 10

Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem jej ogłoszenia przez Miejską Komisję Wyborczą.

§ 11

Prowadzenie agitacji w dniu wyborów jest zakazane.

§ 12

1. Karty do głosowania, według wzoru ustalonego przez Miejską Komisję Wyborczą przygotowują Okręgowe Komisje Wyborcze. Są one opatrzone pieczęcią danej szkoły i wydawane w dniu wyborów uprawnionym do głosowania za pokwitowaniem odbioru.

2. Głosujący może otrzymać tylko jedną kartę do głosowania.

3. Głosujący stawia w pustym polu, przy nazwisku kandydata, którego popiera znak " X ".

4. Liczba nazwisk zaznaczonych na karcie (znaków "X") nie może być większa niż liczba mandatów w danym okręgu, która pozostaje do obsadzenia.

5. Karty puste należy uznać za ważne, ale bez dokonania wyboru.

6. W przypadku głosowania w Okręgu, o którym mowa w § 9 ust. 3, wyborca głosuje na kandydata, stawiając znak „X" w kratce oznaczonej słowem „TAK" przy nazwisku kandydata. Postawienie znaku „X" w kratce oznaczonej słowem „NIE" przy nazwisku kandydata oznacza, że jest to głos ważny oddany przeciwko wyborowi kandydata na radnego.

§ 13

1. Mandat radnego uzyskują osoby, które uzyskały największą ilość głosów.

2. W przypadku uzyskania przez kandydatów na radnych najwyższej, równej ilości głosów, Okręgowa Komisja Wyborcza w porozumieniu z Miejską Komisją Wyborczą w ciągu 3 dni przeprowadza kolejne wybory. Na kartach do głosowania umieszcza się jedynie nazwiska tych kandydatów.

§ 14

1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania komisja przystępuje do obliczania jego wyników.

2. Z przeprowadzonego głosowania, Okręgowa Komisja Wyborcza sporządza protokół, który powinien zawierać:

1) liczbę osób uprawnionych do głosowania,

2) liczbę wydanych kart do głosowania,

3) liczbę oddanych głosów,

4) liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,

5) liczbę głosów nieważnych,

6) liczbę głosów ważnych bez dokonania wyboru,

7) nazwiska i imiona osób wybranych na Radnych.

3. Protokół podpisują wszyscy członkowie Okręgowej Komisji Wyborczej i podają wyniki głosowania do wiadomości wyborcom, w sposób zwyczajowo przyjęty w danym okręgu.

4. Powyższy protokół wraz z kartami do głosowania powinien być przekazany Miejskiej Komisji Wyborczej w dniu wyborów.

§ 15

W przypadku gdy okręg wyborczy nie ma swojej reprezentacji w Radzie, Młodzieżowa Rada Miasta Mława może ogłosić wybory uzupełniające na zasadach określonych w Ordynacji Wyborczej do Rady. Wyborów uzupełniających nie ogłasza się w przypadku, gdy do końca kadencji Rady pozostało nie więcej niż 6 miesięcy.

§ 16

1. Wygaśnięcie mandatu radnego Rady następuje wskutek zrzeczenia się mandatu lub po skreśleniu z listy uczniów szkoły, mającej siedzibę na terenie miasta.

2. Radny, który nie przestrzega Statutu Rady i nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, może zostać pozbawiony mandatu na podstawie uchwały Młodzieżowej Rady Miasta Mława. Zasady i tryb podejmowania niniejszej uchwały określa Statut Rady.

§ 17

Jeżeli obsadzenie mandatu byłoby niemożliwe z powodu braku kandydatów z danego okręgu wyborczego mandat ten pozostaje nie obsadzony.

§ 18

Protesty związane z przebiegiem wyborów, ustaleniem ich wyników można zgłaszać do Miejskiej Komisji Wyborczej w ciągu 7 dni od daty zakończenia głosowania. Po tym terminie protesty nie będą rozpatrywane.

§ 19

Miejska Komisja Wyborcza 14 dni po wyborach na podstawie protokołów Okręgowych Komisji Wyborczych ogłasza w formie zwyczajowo przyjętej wyniki wyborów. Decyzja Miejskiej Komisji Wyborczej wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia. W przypadku wyborów uzupełniających przeprowadzonych w trybie § 15 Ordynacji, wyniki wyborów wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

§ 20

I Sesję nowo wybranej Młodzieżowej Rady Miasta Mława zwołuje i prowadzi Przewodniczący Rady ustępującej kadencji lub Radny najstarszy wiekiem. Sesja ta zwoływana jest w ciągu 14 dni po wyborach. Jeśli zwołanie Sesji przez Przewodniczącego ustępującej kadencji nie będzie możliwe, wówczas Sesja zwoływana jest przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej, a w dalszej kolejności przez Przewodniczącego Rady Miasta Mława

§ 21

Zmiany ordynacji wyborczej dokonywane są w trybie jej nadania. Młodzieżowa Rada Miasta Mława może wnioskować o dokonanie zmian w ordynacji.