Nasaud (Rumunia) | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.
Dla mieszkańca

Nasaud (Rumunia)

root@npc.pl / 18 lutego 2010

Strona internetowa miasta Nasaud - http://www.primarianasaud.ro

Năsăud
Powierzchnia 5 690 000 m2
Ludność 10 582

Położenie

Miasto Năsăud położone jest w regionie Nord-West – okręg Bistrita-Năsăud. Przez teren ten przepływa rzeka Somesu, a teren okala pasmo gór Rodnei od północy, Bârgaului od wschodu i Bistriţei od południa, a Suplaiului od zachodu. Miasto oddalene jest o 22 km od stlolicy okręgu – miasta Bistriţa. Historycznie należy do regionu Transylwania Saxon.

Historia i Tradycje

Podobnie jak Mława Năsăud ma tradycje miasta granicznego - przebiegała tam granica imperium Habsburgów. Miasto znane było z tego że stacjonawał tam regiment straży granicznej. W budynku, który kiedyś zajmował regiment znajduje się obecnie muzeum historyczne.
Năsăud i okolice to rejony o bardzo bogatych fradycjach plebejskich. Folklor jest niezwykle barwny i kultywowany do dnia dzisiejszego przez młodszych i straszych mieszkańców miasta.
Najbardziej charakterystycznym tańcem jest Somesanna.
Bardzo ciekawy jest męski strój ludowy. Znany jest z przpięknych kapeluszy ozdabianych wachlarzem z pawich piór. Ten element odróżnia strój męski z okolic Năsăud od innych i jest charakterystyczny tylko dla tego obszaru.
Do najwazniejszych imprez kulturalnych organizowanych w mieście należą:
- Międzynarodowy festival folklorystyczny „Ispas w Nasaud”
- Wielki Festiwal Majowy organizowany dorocznie przez uczniów
- Międzynarodowy festival „Wesele Zamfira”
- Dzień Chłopa
- Festiwal z okazji Dni Miasta

Gospodarka
Năsăud ma bardzo rozwiniętą gospodarkę, którą reprezentują różne branże: przemysł elektroniczny, fabryka bielizny pościelowej z dżerseju i satyny bawełnianej, usługi transportowe.

 

Mława w Nasaud
Program Europa dla Obywateli – to program Komisji Europejskiej. Ideą programu jest umożliwienie mieszkańcom krajów Unii Europejskiej zbliżenie na płaszczyźnie kultury, historii, wdrażania wspólnych inicjatyw obywatelskich.
Szczególną akcją tego programu jest akcja 1.1. – Town Twinning (miasta bliźniacze). To właśnie ta akcja pozwala mieszkańcom miast europejskich na nawiązanie pierwszych kontaktów i zaplanowanie dalszej współpracy w ramach pozostałych akcji programu.
Mława również skorzystała ze wsparcia UE w ramach akcji 1.1 Programu Europa dla Obywateli i nawiązała nową współpracę – współpracę z rumuńskim miastem Năsăud.

Tekst porozumienia

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY  pomiędzy miastem Năsăud, woj. Bistriţa - Năsăud, Rumunia i miastem Mława, woj. Mazowieckie, Polska

Miasto Năsăud, woj. Bistriţa-Năsăud, Rumunia i miasto Mława woj. Mazowieckie, Polska, zwane w dalszym ciągu Stronami, wyraziły zgodę na podpisanie następujacego porozumienia:

ARTYKUŁ 1.
Miasto Năsăud, Năsăud, woj. Bistriţa - Năsăud, Rumunia i miasto Mława, woj. Mazowieckie, Polska, podpisujă niniejszą umowę o współpracy, ktorej celem jest nawiązanie i rozwijanie stosunków współpracy w następujących dziedzinach działalności: turystyka, miejscowa (lokalna) administracja publiczna, młodzież i problematyka młodzieżowa oraz sport, kultura i stosunki gospodarcze, wszystko w ramach naszych wspólnych możliwości i kompetencji, zgodnie z postanowieniami prawa rumuńskiego i polskiego, oraz zgodnie z postanowieniami porozumień i traktatów podpisanych przez oba nasze kraje.

ARTYKUŁ 2.
Przewiduje się prowadzenie współpracy w następujących dziedzinach działalnosci:
1. Turystyka
Mając na uwadze wysokie możliwości tyrustyczne obu naszych miast, Strony popierają realizowanie projektów, które mogą być pomocne i mogą prowadzić do zbliżenia się i doskonalenia zawodowych sieci turystycznych obu Stron, oraz do wzajemnego promowania wartości i walorów turystycznych, co doprowadzi w dalszej perspektywie do obustronnego rozwoju turystyki w naszych krajach.
2. Lokalna Administracja publiczna
Strony wspomagać będą tworzenie się i rozwój stosunków partnerskich pomiędzy naszymi miastami i miejscowościami, takie jak wymiana doświadczeń na szczeblu lokalnej administracji publicznej, nawiązanie przyjacielskiej współpracy pomiędzy naszymi doradcami, pracownikami publicznymi i lokalną administracją publiczną,.
3. Młodzież, sport, kultura
Strony wyrażają zgodę na przeprowadzenie zajęć z młodzieżą i będą wspomagać wymianę doświadczeń, organizowanie akcji lub zajęć w ramach pracy z młodzieżą w tak szerokim zakresie jak sport i kultura.
4. Stosunki gospodarcze
Strony będą zachęcać i wspomagać rozwój wzajemnych stosunków opartych na dobrej współpracy pomiędzy przedstawicielami podmiotów gospodarczych naszych miast, w tym sensie, że zapewni stałą, wzajemną wymianę informacji celem promowania przyjacielskich stosunków w dziedzinach gospodarczych lub handlowych, długotrwałych powiązań pomiędzy przedsiębiorcami lokalnymi. Strony poprowadzą starania w kierunku zabezpieczenia odpowiednich warunków koniecznych dla rozwoju wspólnej dzialałości gospodarczej lub handlowej osób fizycznych obu naszych miast, zabezpieczenia odpowiednich warunkow do prowadzenia inwestycji oraz w kierunku zakładania mieszanych, handlowych spółek kapitałowych.

ARTYKUŁ 3.
Niniejsza umowa zostaje podpisana na czas nieograniczony.
Niniejsza umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania i może być zerwana przez każdą ze stron na podstawie odpowiedniego, pisemnego powiadomienia przesłanego pod adresem strony drugiej.
Rozwiązanie umowy wejdzie w życie po uplywie okresu 3 miesięcy od dnia otrzymania oficjalnego zawiadomienia .
Podpisano w miejscowości Nasaud dnia 31.10.2009 roku, w dwóch oryginalnych egzemplarzach, każdy w języku rumuńskim i polskim, oba teksty są identyczne i oryginalne.

Miasto Năsăud
Miejscowość Mława