Deklaracja dostępności | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Deklaracja dostępności

admin_vobacom / 22 września 2020

Urząd Miasta Mława zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mlawa.pl oraz www.bip.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-03-31.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-12-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
1. materiały opublikowane zostały na stronie internetowej przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
2. pochodzą z różnych źródeł ,co może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik,
3. opublikowane filmy nie posiadają napisów tekstowych,
5. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:

  •     cel linku nie jest odpowiednio określony,
  •     opublikowany załącznik może nie posiadać informacji na temat wielkości pliku czy formatu,
  •     pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych.

Informacje zamieszczone na stronie internetowej są na bieżąco aktualizowane przez Redaktorów. Staramy się zapewnić dostępność strony internetowej, jednak jeżeli znajdziesz błędy lub masz uwagi prosimy o kontakt pod adres e-mail: cezary [dot] lewandowskiatmlawa [dot] pl
Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-12-15.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Firma Vobacom Sp. z o.o.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych:

1. Po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab) oraz można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
2. Strona internetowa została zaprojektowana i zbudowana w taki sposób, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.
3. Strona internetowa jest responsywna.
4. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja o zwiększonym kontraście oraz możliwa jest też zmiana wielkości czcionki na stronie (przyciski funkcyjne w górnym pasku plus / minus).
5. Strona internetowa posiada kontrast kolorystyczny pomiędzy tekstem a tłem na poziomie 4,5:1.
6. Na stronie internetowej stosowany jest fokus (obramowanie) przy elementach interaktywnych.
7. Staramy się, aby opublikowane treści na stronie internetowej były zrozumiałe dla wszystkich.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Cezary Lewandowski, adres poczty elektronicznej:
cezary [dot] lewandowskiatmlawa [dot] pl (cezary[dot]lewandowski[at]mlawa[dot]pl). Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48236546433. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu czy opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji.
Żądanie powinno zawierać:

  •     dane osoby zgłaszającej żądanie,
  •     wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
  •     sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dane kontaktowe koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miasta Mława: Magdalena Cecelska email: magdalena [dot] cecelskaatmlawa [dot] pl (magdalena[dot]cecelska[at]mlawa[dot]pl).

Obsługa osób słabosłyszących więcej informacji w zakładce https://tlumacz.migam.org/miasto_mlawa

Obsługa osób słabosłyszących

Dostępność architektoniczna budynku

Dojazd do siedziby Urzędu Miasta Mława – ul. Stary Rynek 19
Wydział Organizacyjny, Wydział Budżetu i Finansów, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Gospodarki Odpadami, Wydział Komunikacji Społecznej i Medialnej, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

W odległości ok. 125 metrów od wejścia głównego do urzędu znajduje się przystanek MKM. linie:1,2,3,4 (stan na 14.02.2020 r.) Autobusy MKM są pojazdami niskopodłogowymi.

Dostępność wejścia

Do budynku prowadzą dwa wejścia, główne od frontu budynku oraz wejście boczne od strony północnej, przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu.

Dostępność parkingu

Ogólnodostępny parking w zadłuż ul. Stary Rynek z wyznaczonymi miejscami parkingowymi przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych, przy wejściu głównym oraz bocznym północnym w odległości ok. 15 metrów znajduje się również miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność toalet

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Utrudnienia

Brak windy.

Pomoc w pokonywaniu większych barier w danym budynku

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

 

Dojazd do siedziby Urzędu Miasta Mława – ul. Sienkiewicza 1
Wydział Spraw Obywatelskich, Urząd Stanu Cywilnego

W odległości ok. 100 metrów od wejścia głównego do urzędu znajduje się przystanek MKM Sienkiewicza - Park
linie:1,3 (stan na 14.02.2020 r.) Autobusy MKM są pojazdami niskopodłogowymi.

Dostępność wejścia

Do budynku prowadzą jedno wejście, przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu. Budynek posiada windę.

Dostępność parkingu

Ze względu na lokalizację siedziby (Park Miejski) urząd posiada miejsca parkingowe ogólnodostępne w zadłuż ulic: Wyspiańskiego, Reymonta, Żwirki z wyznaczonymi miejscami parkingowymi przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność toalet

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Pomoc w pokonywaniu większych barier w danym budynku

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Dojazd do siedziby Urzędu Miasta Mława – ul. 18 Stycznia 4/25
Wydział Oświaty i Polityki Społecznej

W odległości ok. 240 metrów od wejścia głównego do urzędu znajduje się przystanek MKM – Stary Rynek
linie:1,2,3,4 (stan na 14.02.2020 r.)
Autobusy MKM są pojazdami niskopodłogowymi.

Dostępność wejścia

Do budynku prowadzą jedno wejście, przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu.

Dostępność parkingu

Ze względu na lokalizację siedziby (ścisłe centrum) urząd posiada miejsca parkingowe ogólnodostępne w zadłuż ulic: 18 Styczni i Stary Rynek z wyznaczonymi miejscami parkingowymi przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność toalet

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Pomoc w pokonywaniu większych barier w danym budynku

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Dojazd do siedziby Urzędu Miasta Mława – ul. Padlewskiego 13
Wydział Inwestycji, Straż Miejska

W odległości ok. 260 metrów od wejścia głównego do urzędu znajduje się przystanek MKM – Padlewskiego ZUS
linie:1 (stan na 14.02.2020 r.)
oraz w odległości ok. 320 metrów przystanek MKM – Stary Rynek
linie: 1,2,3,4 (stan na 14.02.2020 r.)
Autobusy MKM są pojazdami niskopodłogowymi.

Dostępność wejścia

Do budynku prowadzą trzy wejścia, jedno od strony północnej przystosowane dla osób niepełnosprawnych, pozostałe dwa od strony południowej
Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu.

Dostępność parkingu

Ze względu na lokalizację siedziby urząd nie posiada miejsc parkingowych ogólnodostępnych.
Dostępność toalet
Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Utrudnienia

Brak windy.

Pomoc w pokonywaniu większych barier w danym budynku

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego.

 

Spot UM Mława niepełnosprawni PJM