Miasto Mława poszukuje psychologa | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Miasto Mława poszukuje psychologa

Agnieszka Puzio-Dębska / 07 września 2023

Burmistrz Miasta  Mława poszukuje Wykonawcy/ Zleceniobiorcy do realizacji zadania - udzielanie porad psychologicznych dla mieszkańców Miasta Mława, zadanie zawarte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2023, przyjętym uchwałą NR XLVI/588/2022 Rady Miasta Mława z dnia 20 grudnia 2022 r.

Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe, kierunek psychologia, mile widziana certyfikacja terapeuty uzależnień. 

Wymagania dodatkowe:

Wiedza z zakresu:

 • picia szkodliwego, uzależnienia, pracy z osobami bliskimi osób uzależnionych;
 • sytuacji dzieci w rodzinie z problemem uzależnienia lub przemocy;
 • używania narkotyków i uzależnienia w grupie dorosłych;
 • używania alkoholu i narkotyków przez dzieci i młodzież;
 • zjawiska przemocy w rodzinie, w tym przemocy wobec dzieci;
 • uzależnień behawioralnych;
 • bazy adresów i ofert profesjonalnych instytucji pomocowych

 
Zadania:

 • świadczenie porad psychologicznych dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych i zagrożonych uzależnieniem,
 • udzielanie porad psychologicznych rodzinom, w których występują problemy uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych, w tym ochrony przed przemocą w rodzinie, 
 • prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie problemów uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych (konferencje, warsztaty, współpraca z grupami AA oraz innymi grupami wsparcia i z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania Miejskiego Programu Profilaktyki , a także udział w lokalnych kampaniach profilaktycznych), w siedzibie uzgodnionej ze Zleceniodawcą, tj. w siedzibie Punktu Konsultacyjnego bądź inny uzgodnionym miejscu na terenie Miasta Mława
 • współpraca przy opracowywaniu i dystrybucji materiałów informacyjnych dotyczących profilaktyki i terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych oraz informacji dotyczących jednostek świadczących specjalistyczną pomoc w zakresie uzależnień,
 • opracowywanie projektów programów, szkoleń, raportów, analiz, itd.,
 • prowadzenie rejestrów w zakresie, o którym mowa powyżej oraz sporządzanie analiz statystycznych i opisowych, sprawozdań i bieżących informacji o realizacji powierzonego zadania, 
 • wykonywanie zlecenia osobiście 4 godziny w tygodniu, z możliwością realizacji dwa razy w tygodniu po 2 godziny, w okresie od podpisania umowy do 22 grudnia 2023 r.

Ofertę, będącą załącznikiem do niniejszego ogłoszenia,  należy składać w terminie  do dnia 13.09.2023 r. do kancelarii Urzędu Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19 w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku 8.00 – 16.00. Istnieje również możliwość przesłania oferty drogą pocztową /liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Mława/.

Oferty należy składać w kopercie z dopiskiem: 
„Wykonanie zadania - udzielanie porad psychologicznych dla mieszkańców Miasta Mława, realizacja zadania zawartego w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2023”, podpisanej i oznaczonej danymi adresowymi oferenta.

O wynikach konkursu wszyscy oferenci zostaną poinformowani niezwłocznie na adres zwrotny korespondencji, oraz adres poczty elektronicznej podany w ofercie. 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 23 654 38 56 wew. 410