Burmistrz Miasta Mława ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący opracowania scenariuszy lekcji w ramach edukacji regionalnej dla przedszkoli i szkół podstawowych | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Burmistrz Miasta Mława ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący opracowania scenariuszy lekcji w ramach edukacji regionalnej dla przedszkoli i szkół podstawowych

Agnieszka Puzio-Dębska / 19 czerwca 2019

Burmistrz Miasta Mława ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
dotyczący opracowania scenariuszy lekcji w ramach edukacji regionalnej dla przedszkoli i szkół podstawowych

Zadanie kierowane jest do organizacji pozarządowych wymienionych w art. 16 ust.1  Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie.

Cel konkursu
Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym opracowania czterech scenariuszy zajęć w ramach edukacji regionalnej, dotyczących historii Miasta Mława, zabytków i ważnych miejsc, ludzi związanych z miastem oraz regionem

Rodzaje zadań
We współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowane będzie zadanie  polegające na opracowaniu czterech scenariuszy zajęć w ramach edukacji regionalnej, dotyczących historii Miasta Mława, zabytków i ważnych miejsc, ludzi związanych z miastem oraz regionem.

Złożona dokumentacja w niniejszym otwartym konkursie ofert powinna zawierać:
1)    Ofertę, złożoną zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057), dostępna poniżej w załączniku;
2)    Scenariusz zajęć dla dzieci przedszkolnych dotyczący zagadnień związanych z historią Mławy, ważnymi w Mławie miejscami z zakresu edukacji regionalnej, dostosowany w przekazie dla przedszkolaków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia konkursowego;
3)    Trzy scenariusze zajęć dla szkól podstawowych w następujących zakresach tematycznych z zakresu edukacji regionalnej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia konkursowego:
TEMAT I:
Mława, moje miejsce na ziemi. Historyczny przewodnik po małej ojczyźnie.
TEMAT II:
Mława, moje miejsce na ziemi. Szlakami zabytków oraz ważnych miejsc.
TEMAT III:
Mława, moje miejsce na ziemi. Ludzie miasta oraz regionu.
4)    Projekty pomocy dydaktycznych wykorzystanych przy realizacji scenariuszy zajęć, które w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty będą wykonane w ramach realizacji niniejszego zadania publicznego;
5)    Wypełnione i podpisane oświadczenia stanowiące załączniki nr 2 i nr 3 do ogłoszenia konkursowego.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć  tysięcy złotych 00/100)

Termin składania ofert: do 15 lipca 2019 r. (poniedziałek)

Termin realizacji zadania: do 16 września 2019 r. (poniedziałek)

Informacja o realizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju w roku poprzednim: kwota dotacji na dofinansowanie zadań w 2018r. – zadanie nie było realizowane

Osobą uprawnioną do kontaktów z organizacjami pozarządowymi jest Pełnomocnik Burmistrza Miasta  d.s. współpracy z organizacjami pozarządowymi – Agnieszka Puzio Dębska,  telefon 23 654 563, wew. 411, tel. kom. 604417109, e-mail: agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl.

Pełny tekst ogłoszenia wraz z wymaganymi w konkursie załącznikami dostępny poniżej w załącznikach.

Zasady przyznawania dotacji: zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz.688)

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 116/2019 Burmistrza Miasta Mława z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie  ogłoszenia otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, dotyczący opracowania scenariuszy lekcji w ramach edukacji regionalnej dla przedszkoli i szkół podstawowych