Zmiana w odpadach - niezamieszkałe wyłączone. | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Zmiana w odpadach - niezamieszkałe wyłączone.

Elżbieta Zembrzuska / 14 września 2022

1 stycznia 2023 r. nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady „wyjdą” z systemu odbiorów odpadów zorganizowanego przez gminę. Rada Miasta Mława w dniu 28 czerwca 2022 r. podjęła w tej sprawie uchwałę. Uchwała jest prawomocna i wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2023 r., w związku z czym w systemie odbioru odpadów komunalnych organizowanym przez gminę pozostaną wyłącznie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, od których teraz  odpady odbierane są w ramach umowy zawartej przez gminę (bo złożyli deklarację do Urzędu Miasta) będą musieli na odbiór odpadów zawrzeć umowy we własnym zakresie. Umowę można zawrzeć tylko z podmiotem uprawnionym do odbierania odpadów na terenie miasta czyli wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej. W Rejestrze można sprawdzić  co to za podmioty i jakie odpady mogą odbierać – rejestr dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem: https://bip.mlawa.pl/artykul/wykaz-podmiotow-wpisanych-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej-w-zakresie-odbierania Postanowienia umowy na odbiór odpadów muszą zapewniać odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i naszym Regulaminem w tym zakresie. Inaczej umowa będzie wadliwa, a nieprzestrzeganie ustawy jest nie tylko naganne, ale i zagrożone sankcjami. Nie wolno pozbywać się odpadów w inny sposób, niż przewidują to przepisy np. przez codzienne wywożenie ich do domu. Nie wolno także wrzucać odpadów pochodzących z działalności gospodarczej (nieruchomości niezamieszkałe) do pojemników przeznaczonych na odpady pochodzące z gospodarstw domowych od mieszkańców. Inaczej zapłacą za nie Ci ostatni (w budynkach wielolokalowych z lokalami użytkowymi żądajmy od zarządców rozdzielenia i oznakowania pojemników!). Właścicielom nieruchomości niezamieszkałych radzimy nie zostawiać kwestii podpisania umowy na ostatnią chwilę, albo tym bardziej „na kiedyś”. Wszystkie nieruchomości zostaną bowiem skontrolowane w tym zakresie. Dbajmy o porządek i przestrzeganie prawa.