Wielkość czcionki

Tłumacz Migam.org

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Żegnamy Kazimierza Lewandowskiego

Magdalena Grzywacz / 12 stycznia 2022

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Kazimierza Lewandowskiego

Mławianina Roku 2020, twórcy i członka Harcerskiego Kręgu Seniorów, związanego ze Związkiem Harcerstwa Polskiego od 1945 roku, odznaczonego medalem Zasłużony dla Miasta Mława pomysłodawcy wielu inicjatyw, harcerza, społecznika, miłośnika Mławy i jej historii.

Rodzinie, Przyjaciołom, a także Harcerzom ZHP współpracującym z Kazimierzem Lewandowskim, składamy wyrazy głębokiego współczucia

Lech Prejs – Przewodniczący Rady Miasta wraz z radnymi

Sławomir Kowalewski – Burmistrz Miasta Mława oraz pracownicy Urzędu Miasta Mława

 

Podharcmistrz Kazimierz Lewandowski

Urodził się w 1930 roku. Całe swoje życie zawodowe związał z koleją dojazdową, a przechodząc na emeryturę w roku 1990, krzewił historię i funkcjonowanie mławskiej kolei, której był wielkim entuzjastą. W 1945 r. wstąpił w szeregi Związku Harcerstwa Polskiego i dalszą służbę już jako dorosły kontynuował po przejściu na emeryturę w Harcerskim Kręgu Seniorów (HKS), którego był współzałożycielem (1995). W 2005 roku został wybrany Komendantem Kręgu i w tym roku z jego inicjatywy Krąg wstąpił do Skulskiej Wspólnoty Harcerzy Seniorów w Skulsku na Kujawach. Od tego czasu datuje się owocna współpraca mławskiego kręgu z kręgami z całej Polski, która polegała na spotkaniach seniorów – harcerzy na corocznych złazach m.in. w Lublinie, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i innych miastach. Wspólnoty spotykały się również za granicą: we Lwowie i Wilnie, aby tam pielęgnować pamięć historyczną Polski oraz wspominać jej bohaterów, a także promować miasta, z których pochodzili. W ramach pracy HKS powstawały pamiątkowe broszury szerzące idee harcerstwa senioralnego oraz ideę łączności pokoleniowej z młodymi harcerzami, a także promujące takie wartości jak praca, patriotyzm, przyjaźń, honor i współpraca. Krąg Seniorów Warszawa-Mokotów im. Szarych Szeregów nadał mu honorowy tytuł członka kręgu w podziękowaniu za monografię na temat Powstania Warszawskiego. W imieniu HKS składał tabliczki epitafijne w Mauzoleum Pamięci Harcerskiej w Skulsku: Wandy Szczęsnej-Lesiowskiej, Jadwigi Rostowskiej, Michała Kowalewskiego, Stanisława Nowakowskiego, Henryka Sokalskiego, Genowefy Chmielińskiej, Aleksandra Koronowskiego, Adama Miłobędzkiego, Stefana Nowotczyńskiego, Edmunda Grzebskiego oraz portret kapelana hufca ks. kan. Władysława Celmerowskiego. Wszystkie wymienione osoby zasłużyły się dla polskiego harcerstwa. Pdh. K. Lewandowski jako komendant kręgu zgłosił pomysł nadania mu imienia dh harcmistrzyni Wandy Szczęsnej-Lesiowskiej (przedwojenna hufcowa, członkini Harcerskiego Pogotowia Wojennego we wrześniu 1939, sanitariuszka podczas wojny w Mławie i w Modlinie, więźniarka obozu koncentracyjnego w Ravenbrick, gdzie była zastępową w konspiracyjnej  drużynie harcerek). Zgłosił również wniosek o nadanie jej imienia jednej z ulic w Mławie, ze skutkiem pozytywnym. Zainicjował i zrealizował ufundowanie kilku tablic upamiętniających historię harcerstwa w Mławie i udział mławskich harcerzy w różnych zrywach narodowych: na budynku byłej siedziby hufca Mława przy ul. 3 Maja, w kościele parafialnym na Wólce i na budynku I Liceum Ogólnokształcącego. Opracował monografie z różnych uroczystości patriotyczno-religijnych. Z okazji ważnych rocznic historycznych zgłosił pomysł i wykonał trzy urny z ziemią, z których jedna pochodziła z pozycji mławskiej z września 1939 r., druga z miejsca mordu 14 harcerzy na Kalkówce i trzecia z pól bitewnych z okresu I i II wojny światowej. Urny zostały umieszczone w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej i w Mauzoleum Pamięci Harcerskiej w Skulsku.

Pdh. K. Lewandowski zorganizował symboliczne groby harcerzy: dh Aleksandra Koronowskiego – b. drużynowego, który zmarł na obczyźnie, ściganego przez gestapo i Jerzego Mandycza, który zginął w obławie po wyzwoleniu więźniów z więzienia UB w Mławie. Kazimierz Lewandowski uczestniczył we wszystkich uroczystościach związanych z obchodami rocznic państwowych i miejskich, składając kwiaty wraz z młodymi harcerzami. Organizował dla młodych harcerzy ogniska połączone z gawędami i śpiewaniem pieśni harcerskich i patriotycznych. Jest współautorem książki pt. „Z dziejów harcerstwa mławskiego” – praca zbiorowa pod redakcją prof. Ryszarda Juszkiewicza, wydanej w 1996 r. Jest autorem m.in. wiersza upamiętniającego osoby pomordowane przez Niemców na Kalkówce w styczniu 1945r., recytowanego na szkolnych uroczystościach patriotycznych, oraz innych wierszy o tematyce patriotycznej.

Z inicjatywy Kazimierza Lewandowskiego w 2020 roku w południowej pierzei Starego Rynku został ustawiony głaz z tablicą poświęconą pamięci żołnierzy 144. pułku piechoty Strzelców Kresowych – oswobodzicieli Mławy – walczących z bolszewikami w 1920 roku w Mławie i okolicach.

Jego działalność została uhonorowana przez nadanie mu odznaczeń branżowych z okresu pracy zawodowej i społecznej oraz – w 2013 roku – tytułu Zasłużony dla Miasta Mława. Za działalność na niwie harcerskiej otrzymał Odznakę Chorągwi Mazowieckiej ZHP. W 2021 roku został uhonorowany tytułem Mławianin Roku 2020.