Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Zasady przekazywania odpadów komunalnych do PSZOK.

Elżbieta Zembrzuska / 05 stycznia 2023

Od 1 stycznia 2023 r. do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczanej na rzecz Miasta Mława właściciel nieruchomości przekazuje zebrane selektywnie:

- meble i inne odpady wielkogabarytowe

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczne

- odpady niebezpieczne stanowiące odpady komunalne

- przeterminowane leki i chemikalia

- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki

- zużyte baterie i akumulatory

- odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych (limit: do 500 kg rocznie)

- zużyte opony (limit: do 4 sztuk rocznie)

- tekstylia i odzież.

Te frakcje odpadów trzeba bezwzględnie przekazywać do PSZOK i nie należy ich wrzucać do odpadów zmieszanych (niesegregowanych), ani wystawiać do odbioru przed posesję (budynki jednorodzinne) lub w miejscu gromadzenia odpadów komunalnych (budynki wielolokalowe), bo nie zostaną odebrane. Wyjątkiem są meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, które 2 razy w roku (w marcu i wrześniu) są odbierane bezpośrednio z nieruchomości w ramach zbiórek mobilnych – można je przygotować do odbioru bezpośrednio z nieruchomości tylko w terminach tych zbiórek wyznaczonych harmonogramem.

Szczególną uwagę należy zwrócić na to, aby zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny stanowiący odpad komunalny przekazywany był przez właścicieli nieruchomości w stanie kompletnym. Sprzęt niekompletny nie zostanie odebrany podczas zbiórki mobilnej, nie zostanie też przyjęty w PSZOK. Limity obowiązujące dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon dotyczą ilości odpadów przekazywanych do PSZOK w danym roku kalendarzowy i stosuje się je w odniesieniu do domu jednorodzinnego oraz lokalu w zabudowie wielolokalowej.

W przypadku okresowego zwiększenia ilości zebranych odpadów komunalnych pomiędzy terminami odbioru bezpośrednio z nieruchomości jej właściciel może w ramach opłaty przekazać do PSZOK także zebrane selektywnie:

- papier

- tworzywa sztuczne

- odpady opakowaniowe wielomateriałowe

- metale

- szkło

- bioodpady (pod warunkiem, że nie kompostuje ich w kompostowniku przydomowym i nie korzysta z częściowego zwolnienia z opłaty z tego tytułu).

 

Co ważne – odpady zebrane w sposób nie selektywny nie zostaną w PSZOK przyjęte!

Pracownicy PSZOK przed przyjęciem odpadów sprawdzą ich pochodzenie oraz zweryfikują uprawnienia dostarczającego do korzystania z PSZOK - właściciel nieruchomości  musi okazać się dowodem uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (pokwitowanie z kasy Urzędu lub potwierdzenie przelewu, albo naliczenie czynszu/opłat eksploatacyjnych za mieszkanie w budynku wielolokalowym).

Transport odpadów do PSZOK zapewnia własnym staraniem i na swój koszt właściciel nieruchomości.