Zaproszenie Pana Ministra Grzegorza Pudy do udziału w konsultacjach drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Zaproszenie Pana Ministra Grzegorza Pudy do udziału w konsultacjach drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Grzegorz Malon / 11 sierpnia 2021

Szanowni Państwo!

Kieruję do konsultacji publicznych drugą wersję projektu Planu Strategicznego Wspólnej dla Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Z ogromnym uznaniem dla Państwa zaangażowania, chciałbym poinformować, że w trakcie konsultacji pierwszej wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wpłynęło blisko 3 500 stanowisk.

Przez wiele tygodni w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwały intensywne prace skoncentrowane na analizie zgłoszonych uwag, komentarzy i opinii. Podjęliśmy starania polegające na wypracowaniu najbardziej wyważonych rozwiązań, które umożliwiają uwzględnienie zróżnicowanych potrzeb obywateli, grup, środowisk i instytucji.

Analizę przeprowadziły zespoły eksperckie zaangażowane w proces programowania Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. W efekcie tej pracy w drugiej wersji projektu Planu uwzględniono lub częściowo uwzględniono szereg sugestii.

Dążę do zachowania oraz rozwoju zrównoważonego modelu polskiego rolnictwa, jako gwarancji bezpieczeństwa żywnościowego, wkładu w żywotność i różnorodność obszarów wiejskich oraz w  gospodarkę niskoemisyjną, chroniącą zasoby biologiczne dla następnych pokoleń. Między innymi z tego powodu, pomoc w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, ukierunkowana jest na zapewnienie konkurencyjności i trwałości ekonomicznej podmiotów rolno-spożywczych, głównie poprzez zwiększenie ich zdolności do zapewnienia stabilności - zarówno w krótkiej, jak i w dłuższej perspektywie. Wsparcie, proponowane w ramach Planu ma również na celu zapewnienie odpowiednich dochodów małym gospodarstwom, które realizują ważne funkcje społeczne. Odgrywają również istotną rolę w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Komplementarnie do systemu płatności bezpośrednich i obszarowych, w ramach II filaru Wspólnej Polityki Rolnej, realizowane będzie wsparcie inwestycyjne ukierunkowane na ich restrukturyzację i modernizację.

Organizacje rolnicze i jednostki naukowe w ramach konsultacji pierwszej wersji projektu Planu zgłosiły potrzebę wprowadzenia definicji aktywnego rolnika, która ma służyć lepszemu ukierunkowaniu wsparcia i ograniczeniu zjawiska „fikcyjnych rolników”. Informuję, że definicja rolnika aktywnego zawodowo, została wypracowana i dodana do drugiej wersji projektu Planu.

Opracowany projekt Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, to także odpowiedź na wyzwania wynikające z ambitnych celów środowiskowo-klimatycznych i w  obszarze cyfryzacji, wyznaczonych dla Wspólnej Polityki Rolnej. Z tego powodu istotny element Planu stanowią interwencje, których celem będzie realizacja kluczowych założeń strategii „Od pola do stołu” i strategii na rzecz bioróżnorodności. Pozwoli to odegrać Wspólnej Polityce Rolnej, nie tylko istotną rolę w kształtowaniu dochodów rolniczych i konkurencyjności rolnictwa, ale także usprawni proces przechodzenia lub wzmacniania zrównoważonych systemów produkcji żywności, ważnych dla ochrony środowiska. Dlatego też, chciałbym wyrazić wdzięczność za wszystkie zgłoszone przez Państwa sugestie dotyczące m.in. ekoschematów, których część także ujęta jest w drugiej wersji projektu Planu.

Po przeanalizowaniu nadesłanych uwag dotyczących roli samorządów województw w krajowej sieci WPR, zaproponowaliśmy zwiększenie zakresu zadań samorządów województw w ramach sieci o zadania dotyczące rozwoju obszarów wiejskich. Zdecydowaliśmy także o utrzymaniu rozpoznawalnej nazwy KSOW. Z tego samego powodu, w kolejnej wersji projektu Planu, proponujemy rozszerzenie katalogu interwencji o wsparcie na rzecz rozwoju infrastruktury na obszarach wiejskich. Zakładamy także, że budżet na wsparcie w zakresie podejścia LEADER będzie znacząco wyższy od minimalnego budżetu wymaganego przepisami UE.

Wymieniłem tylko kilka przykładów uwzględnionych uwag, które zgłosili Państwo w  trakcie konsultacji pierwszej wersji projektu Planu. Zbiorcze zestawienie wszystkich uwag zgłoszonych za pośrednictwem formularza opublikowane jest wraz z drugą wersją projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

 Przed nami kolejny, niezwykle istotny krok dotyczący przygotowania ostatecznej wersji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Rozpoczynamy konsultacje publiczne drugiej wersji projektu Planu. Został on uzupełniony o elementy, które nie znalazły się w pierwszej wersji projektu Planu, m.in. budżet programu oraz plan wskaźników monitorowania.

Wszelkie opinie, sugestie, komentarze i uwagi mogą Państwo zgłaszać poprzez formularz zamieszczony na poświęconej konsultacjom stronie, na portalu gov.pl: https://gov.pl/web/wprpo2020.

Bardzo dziękuję za Państwa dotychczasową aktywność. Każda sugestia jest dla nas niezwykle ważna i posłuży poprawie jakości decyzji i legislacji. Zgodnie z przyjętym harmonogramem dalszych prac kolejna wersja Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 zostanie, pod koniec roku, przekazana do Komisji Europejskiej, gdzie rozpoczną się negocjacje projektu. Informacje o każdym etapie prac dotyczących Planu Strategicznego WPR będą dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Serdecznie zachęcam Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach. Liczę na Państwa zaangażowanie i zgłaszanie wszelkich uwag, propozycji zmian, czy opinii dotyczących drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Łączę wyrazy szacunku,

Grzegorz Puda