Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów

Grzegorz Malon / 24 lipca 2020

Na terenie nieruchomości zamieszkałej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym dopuszcza się kompostowanie w przydomowym kompostowniku tylko bioodpadów, stanowiących odpady komunalne, które powstały na tej nieruchomości.

Zasady prawidłowego kompostowania bioodpadów zostały określone w rozdziale 5 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mława stanowiącym załącznik do uchwały nr XVII/251/2020 Rady Miasta Mława z dnia 26 maja 2020 r.
Kompostowanie powinno odbywać się w gotowych kompostownikach ogrodowych z  wydzielonymi  ścianami oraz pokrywą zabezpieczającą przed opadami atmosferycznymi oraz otworami wentylacyjnymi lub w drewnianych kompostownikach, w tym także wykonanych w systemie gospodarczym,  z desek lub belek ułożonych  w sposób zapewniający dostęp powietrza.

                               
Warunki prawidłowego kompostowania:

1.  kompostowanie wyłącznie w warunkach tlenowych w okresie całego roku z zachowaniem właściwej techniki kompostowania (różnorodność bioodpadów, rozdrabnianie odpadów, warstwowe kompostowanie);

2.  zachowanie właściwej wilgotności kompostu w całym procesie kompostowania;

3. kompostowanie w sposób nie stwarzający negatywnego oddziaływania kompostownika i jego zawartości na środowisko.

 

W przypadku zagospodarowywania całego strumienia bioodpadów wytworzonych na nieruchomości w kompostowniku przydomowym zwalnia się właściciela nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na bioodpady.

 

Uwaga:

Ulga z tytułu kompostowania bioodpadów przysługuje tylko w przypadku spełnienia wymagań dotyczących kompostowania!