Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych w ogłoszonych otwartych konkursach ofert

Agnieszka Puzio-Dębska / 06 kwietnia 2016

Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych w otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych w 2016 roku w następujących zakresach:

  1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2016 r.
  2. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2016 r.
  3. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2016 r.
  4. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 r.

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość w ciągu 7 dni licząc od dnia opublikowania wykazu ofert niespełniających wymogów formalnych tj. od dnia 7 kwietnia 2016 r. do dnia 13 kwietnia 2016 r.:

1) złożenia zastrzeżenia do wyniku oceny formalnej w sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo;

2) złożenia uzupełnienia oferty lub poprawienia oferty

Uzupełnień lub poprawek, o których mowa powyżej, należy dokonywać bezpośrednio na formularzu oferty złożonej w Urzędzie Miasta Mława, Stary Rynek 19, pok. 36.