Wspólne gospodarstwo domowe | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Wspólne gospodarstwo domowe

Krzysztof Napierski / 20 stycznia 2022

Pod pojęciem „gospodarstwo domowe” rozumie się zespół osób mieszkających i utrzymujących się wspólnie lub jedną osobę utrzymującą się samodzielnie. Nie tworzą jednego gospodarstwa domowego osoby obce zamieszkujące na tej samej nieruchomości, jeżeli każda z nich utrzymuje się samodzielnie. Nie tworzą jednego gospodarstwa domowego osoby spokrewnione zamieszkujące na tej samej nieruchomości, jeżeli nie utrzymują się wspólnie.

Gospodarstwo domowe to podstawowa jednostka gospodarująca, której celem jest zaspokojenie nie tylko potrzeb wspólnych (opłacenie czynszu czy rachunków za media), ale także potrzeb osobistych członków tego gospodarstwa domowego.

Częściowe ponoszenie kosztów utrzymania domu/lokalu mieszkalnego albo wspólne regulowanie wszystkich opłat związanych z utrzymaniem domu/lokalu mieszkalnego (np. energii, wody, gazu, prądu) nie przesądza o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego przez osoby wspólnie zamieszkujące ten dom/lokal mieszkalny, w szczególności w sytuacji, jeżeli są to osoby niespokrewnione (obce) i odrębnie, niezależnie od współmieszkańców zaspakajają swoje pozostałe potrzeby życiowe, w tym potrzeby osobiste.