Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

W PSZOK sprawdzimy, czy jesteś uprawniony.

Kamil Gołębiewski / 29 kwietnia 2021

Do bezpłatnego przekazania odpadów w Punkcie Selektywnego Zbierania Opadów Komunalnych, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz prawem miejscowym, uprawnieni są właściciele nieruchomości położonych na terenie Miasta Mława uiszczający opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Mława. Uprawnienie przysługuje z uwzględnieniem limitów ilościowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 r. oraz korzystania/nie korzystania z częściowego zwolnienia z opłaty z tytułu kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym.

Zanim odpady komunalne zostaną przyjęte w PSZOK obsługa sprawdzi, czy osoba dostarczająca jest uprawniona do ich bezpłatnego przekazania w tym miejscu. Pracownicy podmiotu prowadzącego PSZOK są do tego zobowiązani. Zatem wybierając się do PSZOK należy mieć ze sobą dowód osobisty oraz dokument potwierdzający uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Mława. W przypadku właściciela domu jednorodzinnego będzie to dowód uiszczenia opłaty w kasie lub wydruk przelewu dokonanego tytułem tej opłaty. W przypadku właściciela lokalu w budynku wielolokalowym – aktualne wyliczenie opłat eksploatacyjnych od Spółdzielni lub zarządcy nieruchomości z uwidocznioną opłatą za gospodarowanie odpadami, albo stosowne zaświadczenie od Spółdzielni/zarządcy nieruchomości. Właściciel nieruchomości  dostarcza odpady do PSZOK własnym staraniem i na własny koszt. Odpady komunalne pomieszane, zebrane nie selektywnie nie zostaną w PSZOK przyjęte.