Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Ulgi w spłacie podatków i opłat lokalnych

root@npc.pl / 21 kwietnia 2009

Ulgi w spłacie podatków i opłat lokalnych udzielane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z poźn. zm.). Zgodnie z art. 67a organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

1. odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,
2. odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
3. umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.


I. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek o udzielenie ulgi z uzasadnieniem:
a) wniosek o odroczenie terminu płatności (wzór do pobrania),
b) wniosek o rozłożenie na raty (wzór do pobrania),
c) wniosek o umorzenie (wzór do pobrania).
2. Oświadczenie majątkowe (druk do pobrania)
3. Załączniki potwierdzające wskazaną w oświadczeniu i wniosku sytuację faktyczną (zaświadczenie o dochodach, odcinek renty/emerytury, decyzja o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych, kopie rachunków opłat eksploatacyjnych, orzeczenia o przyznanej pomocy materialnej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, inne dowody).

Przedsiębiorcy dodatkowo:

1. Oświadczenie dot. pomocy de minimis:
a) Oświadczenie o nie otrzymaniu pomocy de minimis (druk do pobrania),
b) Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (druk do pobrania).
2. Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej (druk do pobrania)
3. Udokumentowanie osiąganych dochodów (sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym bądź inne sprawozdanie finansowe, bilans za poprzedni rok podatkowy, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o zaległościach, zaświadczenie z banku o zaciągniętych pożyczkach lub kredytach, pisma procesowe w sprawie odzyskania należności od niesolidnych kontrahentów itp.)

II. OPŁATY

Brak opłat

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Wniosek o udzielenie ulgi należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta w Mławie przy ul. Stary Rynek 19 – godziny przyjęć interesantów: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, wtorek od 8.00 do 18.00.

Wniosek o udzielenie ulgi można przekazać za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Miasta w Mławie
Wydział Budżetu i Finansów
ul. Stary Rynek 19
06-500 Mława

IV. OSOBY DO KONTAKTU

W sprawach dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego:
Bożena Dzięgielewska, Małgorzata Wrzeszczyńska
pok. nr 2, tel. (023) 654 64 48, fax. (023) 654 36 52, e-mail: podatkiatmlawa [dot] pl

W sprawach dotyczących podatku od środków transportowych:
Piotr Sulewski
pok. nr 5, tel. (023) 654 64 53, fax. (023) 654 36 52, e-mail: finanseatmlawa [dot] pl

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zgodnie z art. 139 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa sprawa powinna być załatwiona nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawa szczególnie skomplikowana nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Mławy w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.