Ulga za kompostownik | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Ulga za kompostownik

Grzegorz Malon / 24 lipca 2020

Na przełomie czerwca i lipca br. do skrzynek pocztowych mieszkańców Mławy pracownicy tutejszego Urzędu Miasta doręczyli materiały informacyjne o zmianie z dniem 1 lipca 2020 r. metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W doręczonym pakiecie informacyjno-edukacyjnym pojawiła się również informacja o możliwości comiesięcznego pomniejszania wyliczonej opłaty wg wskazań wodomierza opomiarowującego zużycie wody do celów bytowych mieszkańców danej nieruchomości, poprzez odliczenie ustalonej uchwałą Rady Miasta Mława kwoty ulgi tytułem zagospodarowania poprzez kompostowania wszystkich bioodpadów powstających na nieruchomości.

Zgodnie z delegacją ustawową wynikającą z treści art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z póź. zm.) Rada Miasta Mława w drodze uchwały zwolniła w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku.  Właściciel nieruchomości wskazanej w uchwale, składając deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przekazuje informację o kompostowaniu bioodpadów. Z tego tytułu przysługuje prawo do odliczenia kwoty ulgi od wyliczonej kwoty opłaty wg zużycia wody zarówno dla nieruchomości opomiarowanej jak i dla nieruchomości nieopomiarowanej.

Rada Miasta Mławy przyjmując Uchwałę Nr XVII/253/2020 ws. metody ustalania wysokości opłaty ustaliła wysokość zwolnienia z tytułu kompostowania bioodpadów w kwocie 6 zł miesięczne. Ulga z powyższego tytułu przysługuje pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w rozdziale 5 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mława stanowiącego załącznik do uchwały nr XVII/251/2020 Rady Miasta Mława z dnia 26 maja 2020 r. We wskazanym zakresie regulamin określa precyzyjnie w § 22 ust. 4, że „właściciel nieruchomości przekazuje informację o zagospodarowaniu całego strumienia bioodpadów powstających na nieruchomości w przydomowym kompostowniku oraz zmianach w tym zakresie w deklaracji (…)”. Zapis powyższy wyklucza możliwość korzystania z ulgi w przypadku kompostowania tylko części bioodpadów powstających na nieruchomości. Właściciel nieruchomości, który zadeklarował kompostowanie całego strumienia bioodpadów jest zwolniony z obowiązku posiadania worka/pojemnika na bioodpady i nie są od Niego odbierane bioodpady w okresie korzystania z ulgi.

Ustawodawca wyposażył organ wykonawczy (wójta/burmistrza lub osoby upoważnione), do dokonywania oględzin nieruchomości w celu weryfikacji zgodności oświadczenia zawartego w deklaracji a dotyczącego kompostowania bioodpadów ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia niezgodności oświadczenia ze stanem faktycznym tj. brakiem kompostownika, brakiem kompostowania lub kompostowaniem bioodpadów z naruszeniem reguł określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mława, bądź uniemożliwienia dokonania oględzin, organ kontrolujący w drodze decyzji administracyjnej stwierdza utratę prawa do zwolnienia z części opłaty z tytułu kompostowania bioodpadów (art. 6k ustawy). Decyzja obowiązuje od 1 dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek do jej wydania.

Ponowne skorzystanie z ulgi jest możliwe po upływie co najmniej 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do ulgi stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.