Udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym na zadania własne Miasta w ramach otwartych konkursów ofert | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym na zadania własne Miasta w ramach otwartych konkursów ofert

Agnieszka Puzio-Dębska / 23 lutego 2012

I.WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Oferta organizacji pozarządowej/jednostki organizacyjnej realizacji zadania publicznego wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych.

Załączniki:

W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sadowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(ów).

Podmioty uprawnione do złożenia oferty:

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

II. OPŁATY

Opłaty nie pobiera się

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW, ZAŁATWIENIA SPRAWY

Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Miasta Mława, Stary Rynek 19, Kancelaria.

Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 16.00, we wtorki w godz. 8.00 - 18.00.

Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Oświaty i Polityki Społecznej, ul. 18 Stycznia 4/25, Mława, tel. 236543253 wew. 411

IV. OSOBY DO KONTAKTU

Agnieszka Puzio-Dębska, Pełnomocnik Burmistrza Miasta Mława ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, tel. kom. 604417109, e-mail: agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl

V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Ustawowy: zależny od terminu ogłoszenia konkursu, po ogłoszeniu konkursu – do 2 miesięcy. Przeciętny czas realizacji w tut. Urzędzie: zależny od terminu ogłoszenia konkursu, po ogłoszeniu konkursu około 14 dni.

Konkursy zgodnie z zapisami ustaw ogłaszane są z conajmniej 21 dniowym wyprzedzeniem.

Wniosek sprawdzany jest pod względem formalnym przez Pełnomocnika Burmistrza Miasta Mława ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, a kierowany do Komisji Konkursowej. Po zaopiniowaniu przez Komisję, ostateczną decyzję w sprawie przyznania dotacji podejmuje Burmistrz Miasta Mława.

Pełnomocnik sporządza projekt umowy z wnioskodawcą, nadzoruje realizację zadania i rozlicza zleceniobiorcę.

Organizacja może również z własnej inicjatywy złożyć wniosek na realizację zadania publicznego, bądź na mocy art. 19a ustawy poza procedurą konkursowa.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Nie podlega

VII. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Uchwała w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Mława z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie na dany rok.

VIII. UWAGI

brak