Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Stypendia i zasiłki szkolne

root@npc.pl / 02 kwietnia 2015

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym
Zaświadczenia o dochodach netto w rodzinie, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
Dokumenty zaświadczające, że dany wnioskodawca jest prawnym opiekunem dziecka (Dokumenty do wglądu)

OPŁATY - Bez opłat

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW, ZAŁATWIENIA SPRAWY
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie, ul. Narutowicza 6, pokój Nr 1

OSOBY DO KONTAKTU
Dorota Herdon, referent do spraw pomocy materialnej uczniom, pokój nr 1, 23 654 35 60 w 23

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
Termin ustawowy - do 15 września w danym roku szkolnym.

Przeciętny czas realizacji w tut. Urzędzie - Po upływie wyznaczonego terminu składania, wnioski są rozpatrywane w przeciągu miesiąca i wydawana jest decyzja , która określa termin realizacji.

Sposób załatwienia
Po otrzymaniu decyzji przyznającej stypendium wnioskodawca odbiera kwotę przyznanego stypendium bądź zasiłku szkolnego na poczcie lub na konto wnioskodawcy.

TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie przy ul. Rzeczkowskiej 6 w terminie 14 dni od doręczenia decyzji , za pośrednictwem Burmistrza Miasta Mława.

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa o systemie oświaty dnia 7 września 1991 roku ( Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XXXI/358/2005 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 28.04.2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

UWAGI
Pomoc materialna ma charakter socjalny (stypendium szkolne ,zasiłek szkolny), przeciętny miesięczny dochód netto w przeliczeniu na jednego członka w rodzinie nie może przekroczyć 456 złotych netto.