Statut Kapituły tytułu Mławianin Roku | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Statut Kapituły tytułu Mławianin Roku

Agnieszka Puzio-Dębska / 07 czerwca 2018

Tytuł Mławianin Roku jest zaszczytnym uhonorowaniem mławian oraz inny osób spoza Mławy, które przyczyniły się do podniesienia prestiżu Miasta Mława oraz służyły całej społeczności Ziemi Mławskiej.

1a. Wyróżnienie ma charakter prestiżowy i honorowy. Nie łączy się z ekwiwalentem materialnym. Wyróżnienie to nadawane jest na podstawie decyzji Kapituły.

2a. Kapitułę Mławianina Roku powołuje Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Mławskiej na okres 4 lat.

2b. W skład Kapituły wchodzi 11 osób wyłonionych przez Zarząd TPZM spośród członków Towarzystwa jak również cieszących się szacunkiem obywateli Miasta Mławy.

2c. Kapituła wybiera spośród swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.

2d. Decyzję o przyznaniu wyróżnieniu Kapituła podejmuje raz do roku, za rok poprzedni.

2e. Decyzja Kapituły jest ostateczna.

Wnioski na piśmie wraz z uzasadnieniem o nadanie wyróżnienia oraz zgodą kandydata, mogą składać: organy samorządu, organizacje społeczne, instytucje, zakłady pracy oraz grupy mieszkańców (nie mniej niż 50 osób).

3a. Termin składania wniosków za rok poprzedni upływa 28 lutego roku następnego. Miejscem składania wniosków jest siedziba Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Mławskiej (Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie ul. 3 Maja 5).

Przy wyborze Kandydata do tytułu Mławianina Roku, Kapituła uwzględnia opinię osób lub organizacji zgłaszających kandydatury, a także kieruje się swoją wiedzą o Kandydacie oraz jego dokonaniach. Dokonania te powinny przyczyniać się do podniesienia prestiżu miasta oraz służyć całej społeczności.

O przyznaniu tytułu Mławianina Roku Kapituła orzeka zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.

5a. Decyzja Kapituły jest ważna, jeśli zapadnie przy 50% udziale pełnego składu Kapituły.

5b. W przypadku równej liczby głosów przewodniczący Kapituły zarządza dodatkowe głosowania aż do rozstrzygnięcia i wyłonienia laureata.

5c. W przypadku braku kandydatów lub gdy kandydatury zgłoszone na piśmie nie spełniają wymogów zawartych w niniejszym Statucie, Kapituła nie ma obowiązku dokonywać wyboru laureata za dany rok.

Z posiedzenia Kapituły sporządzany jest protokół wraz z uzasadnieniem decyzji o przyznaniu tytułu Mławianina Roku.

Decyzję o nadaniu tytułu ogłasza publicznie przewodniczący Kapituły, w środkach masowego przekazu, w ciągu najbliższych 3 dni, od dnia posiedzenia Kapituły.

Nadanie wyróżnienia odbywa się publicznie, w dniu patrona Miasta Mławy czyli 23 kwietnia, w trakcie uroczystości miejskich.

Nadanie tytułu Mławianin Roku potwierdzone zostaje:

- honorowym dyplomem nadania wyróżnienia przez Zarząd TPZM,

- Statuetką Św. Wojciecha,

- wpisem do Księgi Mławian Roku prowadzonej przez Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Mławskiej.

Kapituła może pozbawić tytułu Mławianin Roku w następujących przypadkach:

- rezygnacji z przyznanego tytułu,

- skazania prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo ścigane z urzędu.

Statut Kapituły tytułu Mławianin Roku został zatwierdzony uchwałą nr 1/2013 z dnia 19 stycznia 2013 roku przez Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Mławskiej.

Prezes TPZM

Przemysław Miecznik

Mława, dnia 19 stycznia 2013 r.