Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Stara szafa – co z nią zrobić?

Kamil Gołębiewski / 07 maja 2021

Wraz z nadejściem wiosny więcej porządkujemy, remontujemy, sprzątamy swoje mieszkania, posesje i ogrody. Przy okazji stajemy przed różnymi dylematami. Stara, zniszczona szafa – co z nią zrobić? Stary, zużyty akumulator. Zniszczony parasol ogrodowy. Kilka worków zgrabionej z ogrodu suchej trawy i liści. Sprzątanie trwa, odpadów przybywa, a kolejny ich odbiór dopiero za 10 dni. Jak zgodnie z zasadami obowiązującymi w mieście pozbyć się różnych odpadów?

Bezpośrednio z nieruchomości w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej na rzecz Miasta Mława odbierane w terminach ustalonych harmonogramami są następujące odpady:

- papier (pojemnik albo worek niebieski)

- tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe i metal (pojemnik albo worek żółty)

- szkło (pojemnik albo worek zielony)

- bioodpady (pojemnik albo worek brązowy)

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne czyli te, których nie da się już wysegregować (pojemnik czarny).

Nie wystawiamy odpadów w workach czarnych ani w workach innego koloru, niż kolorystyka obowiązująca dla danej frakcji, ponieważ nie zostaną odebrane.

Bezpośrednio z nieruchomości w ramach zbiórki mobilnej odebrane zostaną także:

- meble i inne odpady wielkogabarytowe

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (tylko kompletny!).

Ale, uwaga! Takie zbiórki odbywają się tylko 2 razy w każdym roku kalendarzowym. Ich terminy podawane są z wyprzedzeniem właścicielom nieruchomości. Najbliższa planowana jest w II półroczu 2021 r. Poza terminami zbiórki mobilnej nie należy wystawiać przed posesję lub w miejscach zbierania odpadów komunalnych mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu, ponieważ nie zostaną odebrane przez podmiot odbierający odpady.

Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w ramach opłaty właściciel nieruchomości przekazuje zebrane selektywnie:

- meble i inne odpady wielkogabarytowe (poza terminami zbiórki mobilnej)

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (poza terminami zbiórki mobilnej)

- odpady niebezpieczne stanowiące odpady komunalne

- przeterminowane leki i chemikalia

- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki

- zużyte baterie i akumulatory

- odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (limit: do 500 kg rocznie)

- zużyte opony (limit do 4 sztuk rocznie)

- tekstylia i odzież.

Jeżeli okresowo mamy więcej bioodpadów, a nie kompostujemy ich w kompostowniku przydomowym, to możemy je także dostarczyć do PSZOK, podobnie jak papier, tworzywa sztuczne i szkło.

PSZOK dostępny dla mieszkańców miasta znajduje się pod adresem Uniszki Cegielnia 32A.

Zanim nasze odpady zostaną tam przyjęte obsługa sprawdzi, czy jesteśmy uprawnieni, żeby przekazać je bezpłatnie. Pracownicy podmiotu prowadzącego PSZOK są do tego zobowiązani. Musimy mieć ze sobą dowód osobisty oraz dokument potwierdzający uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Mława. W przypadku właściciela domu jednorodzinnego będzie to dowód uiszczenia opłaty w kasie lub wydruk przelewu dokonanego tytułem opłaty. W przypadku właściciela lokalu w budynku wielolokalowym – aktualne wyliczenie opłat eksploatacyjnych od Spółdzielni lub zarządcy nieruchomości z uwidocznioną opłatą za gospodarowanie odpadami, albo stosowne zaświadczenie od Spółdzielni/zarządcy nieruchomości. Właściciel nieruchomości  dostarcza odpady do PSZOK własnym staraniem i na własny koszt.

 

W załączniku poniżej do pobrania infografika.