Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Są pieniądze dla NGO wspierających osoby niepełnosprawne

Krzysztof Napierski / 13 października 2017

W ostatnim czasie aż trzy podmioty ogłosiły konkursy, w których organizacje pozarządowe mogą pozyskać pieniądze na pomoc osobom niepełnosprawnym. Szczegóły podajemy poniżej.

Fundacja SUEZ „Jesteśmy z Tobą"

W konkursie grantowym ogłoszonym przez fundację mogą brać udział organizacje pozarządowe i instytucje państwowe podejmujące działania na rzecz osób z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz zawodowemu niepełnosprawnych. Całkowita pula środków na realizację zgłoszonych projektów wynosi 10 000 zł. Zgłoszenia wraz z wnioskiem o udzielenie grantu można składać do 31 grudnia 2017 r. Szczegółowych informacji udzielają Fundacja SUEZ „Jesteśmy z Tobą" (ul. Zawodzie 5, 02-981 Warszawa, tel. 22 492 43 15) oraz pełnomocnik Burmistrza Miasta Mława ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Agnieszka Puzio-Dębska (Urząd Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława, pok. nr 36, tel.: 604 417 109, e-mail: agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl). Regulamin konkursu zamieściliśmy na naszej stronie: http://www.mlawa.pl/sites/default/files/articles/import/fundacja-suez-jestesmy-z-toba-wesprze-dzialalnosc-na-rzecz-osob-z-niepelnosprawnoscia-mozna-juz-skladac-wnioski.html.

Zarząd Województwa Mazowieckiego

Środki finansowe na wsparcie lub powierzenie realizacji w województwie mazowieckim zadań w zakresie działalności na rzecz niepełnosprawnych przeznaczył Zarząd Województwa Mazowieckiego. Można je będzie wydatkować m.in. na organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych; organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy; prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji o przysługujących niepełnosprawnym uprawnieniach; organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla niepełnosprawnych; opracowywanie lub wydawanie publikacji oraz prowadzenie kampanii informacyjnych. Zadanie musi zostać zakończone, a dotacja wydatkowana najpóźniej 31 grudnia 2017 r., oferty natomiast można składać w sekretariacie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (ul. Nowogrodzka 62 A, p. III., 02-002 Warszawa) co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem realizacji zadania. Maksymalna kwota dofinansowania jednej oferty wynosi 10 000 zł, natomiast łączna kwota dotacji przyznanych w danym roku jednemu oferentowi nie może przekroczyć 20 000 zł. Więcej szczegółów na stronie http://www.mcps.com.pl/366-informaca-8.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

PFRON ogłosił konkurs „Samodzielni i skuteczni", w ramach którego można pozyskać środki na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (fundusz przeznaczył na ten cel 90 000 000 zł). O pieniądze mogą się ubiegać podmioty, które chcą realizować projekty związane z wejściem osób niepełnosprawnych na rynek pracy, zwiększeniem samodzielności osób niepełnosprawnych, wzrostem aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia, zapewnieniem osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji, poprawą jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych oraz upowszechnianiem pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności. Wnioski będą przyjmowane do 8 listopada 2017 r. do godziny 12:00. Konkurs dotyczy projektów realizowanych od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2019 r. Szczegółowy regulamin jest dostępny na stronie https://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/zadania-zlecane-konkurs/samodzielni-i-skuteczni-konkurs-42017/ogloszenie-z-dnia-10-pazdziernika-2017-roku-konkursu-pn-samodzielni-i-skuteczni/.

oprac. KN

fot.: PxHere