Rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatu żuromińskiego i mławskiego | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatu żuromińskiego i mławskiego

Grzegorz Malon / 04 sierpnia 2021

ROZPORZĄDZENIE NR 27 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 22  lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatu żuromińskiego i mławskiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) oraz art. 4 pkt. 55, art. 9 ust. 1 lit. a (ii) oraz art. 53-71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt") (Dz. Urz. L. 84 UE. z  31.3.2016 r., str. 1, z późn. zm.), a także art. 2, 21, 22 ust. 2 i 4 i art. 24, 25, 27, 28, 29-35, 40, 42 - 44 oraz art. 46-51 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania (Dz. Urz. L 174 z 3.6.2020 r., str. 64) zarządza się, co następuje:

§  1. W rozporządzeniu nr 23 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatu żuromińskiego i mławskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6408) wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 2  i  3 otrzymują brzmienie:

„§ 2. Za obszar zapowietrzony afrykańskim pomorem świń (ASF), zwany dalej „obszarem zapowietrzonym", uznaje się teren obejmujący

 1. w powiecie żuromińskim w gminie Żuromin miejscowości: Chamsk, Dębsk, Franciszkowo, Olszewo;
 2. w powiecie mławskim w gminie Wieczfnia Kościelna miejscowości: Uniszki Gumowskie,  Kuklin, Michalinowo, Uniszki Zawadzkie, Pepłowo, Wieczfnia – Kolonia.

            § 3.  Za obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskim pomorem świń (ASF), zwany dalej „obszarem zagrożonym", uznaje się teren obejmujący:

 1. w powiecie żuromińskim:
 1. w gminie Bieżuń miejscowości: Bieżuń, Dźwierzno, Karniszyn, Karniszyn-Parcele, Kobyla Łąka, Kocewo, Małocin, Pełki, Sadłowo, Sadłowo-Parcele, Sławęcin, Stawiszyn-Łaziska, Stawiszyn-Zwalewo, Strzeszewo, Trzaski, Wieluń-Zalesie, Wilewo,
 2. w gminie Kuczbork-Osada miejscowości: Chodubka, Gościszka, Kozielsk, Kuczbork, Kuczbork-Osada, Kuczbork-Wieś, Nidzgora, Olszewko, Przyspa, Zielona,
 3. w gminie Lubowidz miejscowości: Bądzyn, Biały Dwór, Łazy, Osówka, Żelaźnia,
 4. w gminie Lutocin miejscowości: Chromakowo, Mojnowo, Obręb, Swojęcin,
 5. w gminie Żuromin miejscowości: Będzymin, Brudnice, Cierpigórz, Dąbrowa, Kliczewo Duże, Kliczewo Małe, Kosewo, Kruszewo, Młudzyn, Nowe Nadratowo, Poniatowo, Rozwozin, Rzężawy, Sadowo, Stare Nadratowo, Wiadrowo, Wólka Kliczewska,
 6. miasto Żuromin;
 1. w powiecie mławskim:
 1.  w gminie Szreńsk miejscowości: Miłotki, Stare Garkowo, Nowe Garkowo, Ługi, Kobuszyn,
 2. w gminie  Wieczfnia Kościelna miejscowości: Grzybowo,  Grzybowo – Kapuśnik,  Windyki,   Bonisław , Kulany, Turowo,  Załęże,  Łęg , Chmielewko Wielkie , Zakrzewo Wielkie, Kobiałki, Długokąty,  Pogorzel, Bąki,  Chmielewko Wielkie, Uniszki Cegielnia , Wąsosze, Wieczfnia Kościelna,
 3. w gminie Lipowiec Kościelny miejscowości: Parcele Łomskie, Cegielnia Lewicka, Łomia,
 4. w gminie Szydłowo miejscowości:  Wola Dębska, Dębsk, Nowa Sławogóra, Stara Sławogóra, Nieradowo, Szydłówek, Budy Garlińskie,  Nowa Wieś,
 5. w gminie Dzierzgowo miejscowości:  Wasiły, Kurki
 6.  miasto Mława.”;

2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2 . Wykonanie rozporządzenia powierza się Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Mławie oraz Żurominie, Staroście Mławskiemu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Mławie, Komendantowi Powiatowemu Policji w Mławie, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Mławie, Wójtowi Gminy Szreńsk, Wójtowi Gminy Wieczfnia Kościelna, Wójtowi Gminy Lipowiec Kościelny, Wójtowi Gminy Szydłowo, Wójtowi Gminy Dzierzgowo, Burmistrzowi Miasta Mława Staroście Żuromińskiemu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Żurominie, Komendantowi Powiatowemu Policji w Żurominie, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie, Burmistrzowi Miasta i Gminy Żuromin, Burmistrzowi Miasta i Gminy Bieżuń, Burmistrzowi Miasta i Gminy Lubowidz, Wójtom Gmin: Lutocin, Kuczbork-Osada, Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego, właściwym terytorialnie zarządcom dróg, właściwym terytorialnie nadleśnictwom.

§  3.  1.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszaru,
o których mowa w § 1.

2.  Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.