PSZOK ponownie w Mławie! Zmiany w dostępności od 1 lipca 2021 r. | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

PSZOK ponownie w Mławie! Zmiany w dostępności od 1 lipca 2021 r.

Grzegorz Malon / 30 czerwca 2021

Od 1 lipca 2021 r. punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będzie dla mieszkańców ponownie dostępny na terenie miasta pod adresem:

ul. Płocka 102

06 – 500 Mława

Kontakt telefoniczny pod numerem: 504 232 251

 

Dostępność PSZOK:

poniedziałek w godzinach 7:00 – 15:00

środa w godzinach 7:00 – 15:00

piątek w godzinach 7:00 – 15:00

sobota w godzinach 8:00 – 12:00, z wyjątkiem świąt.

 

Do PSZOK w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczanej na rzecz Miasta Mława właściciel nieruchomości przekazuje zebrane selektywnie:

- meble i inne odpady wielkogabarytowe

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

- odpady niebezpieczne stanowiące odpady komunalne

- przeterminowane leki i chemikalia

- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki

- zużyte baterie i akumulatory

- odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (limit: do 500 kg rocznie)

- zużyte opony (limit: do 4 sztuk rocznie)

- tekstylia i odzież.

Tych frakcji odpadów nie należy wystawiać do odbioru przed posesję (budynki jednorodzinne) lub w miejscu gromadzenia odpadów komunalnych (budynki wielolokalowe), bo nie zostaną odebrane. Wyjątkiem są meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, które 2 razy w roku są odbierane bezpośrednio z nieruchomości w ramach zbiórek mobilnych – można je przygotować do odbioru bezpośrednio z nieruchomości tylko w terminach tych zbiórek. Najbliższa odbędzie się we wrześniu 2021 r.

Prosimy, aby zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny stanowiący odpad komunalny przekazywany był w stanie kompletnym. Sprzęt niekompletny nie zostanie odebrany podczas zbiórki mobilnej, nie zostanie też przyjęty w PSZOK.

Limity obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon dotyczą ilości odpadów przekazywanych do PSZOK w danym roku kalendarzowy i stosuje się je w odniesieniu do domu jednorodzinnego oraz lokalu w zabudowie wielolokalowej.

W przypadku okresowego zwiększenia ilości zebranych odpadów komunalnych pomiędzy terminami odbioru bezpośredniego z nieruchomości jej właściciel może w ramach opłaty przekazać do PSZOK także zebrane selektywnie:

- papier

- tworzywa sztuczne

- odpady opakowaniowe wielomateriałowe

- metale

- szkło

- bioodpady (tylko wtedy, gdy nie korzysta z częściowego zwolnienia z opłaty z tytułu kompostowania bioodpadów).

Odpady zebrane w sposób nie selektywny nie zostaną w PSZOK przyjęte!

Przed przyjęciem na PSZOK następuje weryfikacja pochodzenia odpadów – właściciel nieruchomości musi wykazać swoje uprawnienie do bezpłatnego ich przekazania.

Niezbędne dokumenty to dowód osobisty oraz dokument potwierdzający uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Mława. W przypadku właściciela domu jednorodzinnego będzie to dowód uiszczenia opłaty w kasie Urzędu Miasta lub wydruk przelewu dokonanego tytułem opłaty. W przypadku właściciela lokalu w budynku wielolokalowym – aktualne wyliczenie opłat eksploatacyjnych od Spółdzielni/zarządcy nieruchomości z uwidocznioną opłatą za gospodarowanie odpadami, albo stosowne zaświadczenie od Spółdzielni/zarządcy nieruchomości.

Właściciel nieruchomości  dostarcza odpady do PSZOK własnym staraniem i na własny koszt. Zapraszamy do korzystania z PSZOK.