Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Protokół z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Agnieszka Puzio-Dębska / 04 października 2016

Protokół z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji dotyczące następujących projektu uchwały: w sprawie zasad przyznawania przez Burmistrza Miasta Mława stypendium dla uzdolnionych uczniów, zawodników oraz studentów