Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Protokół z konsultacji społecznych programu współpracy na 2014 rok

Agnieszka Puzio-Dębska / 09 października 2013

Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących
projektu Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2014, przeprowadzone w dniach 16 – 30 września 2013 r.