Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Prośba o elektroniczne przedstawienie opinii w sprawie projektu Uchwały Rady Miasta Mława

Agnieszka Puzio-Dębska / 08 listopada 2016

Prośba o elektroniczne przedstawienie opinii w sprawie projektu Uchwały Rady Miasta Mława w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

Działając na podstawie § 2 pkt 3 lit. 4 oraz § 5 pkt 7 Załącznika do uchwały Nr V/47/2015 Rady Miasta Mława z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie Trybu powoływania członków oraz organizacja i tryb działania Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, uprzejmie proszę o zaopiniowanie następującego projektu uchwały prawa miejscowego:

Uchwała Rady Miasta Mława w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok. 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z treścią projektu uchwały oraz przekazanie swoich uwag, bądź akceptacji treści uchwał do dnia 25 listopada 2016 r. (piątek) drogą elektroniczną e-mail: agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl, telefonicznie – 604417107, osobiście w Urzędzie miasta pok. 36, bądź pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta Mława, Stary Rynek 19.

UZASADNIENIE

Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej oraz wykonuje przysługującą mu w ramach ustaw istotną część zadań publicznych o charakterze lokalnym, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej.

Podstawowym aktem prawnym określającym ramy współdziałania organów administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi dla realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych, w tym w szczególności prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe i korzystanie z tej działalności przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z poźn. zm.), zwana dalej ustawą.

Przepisy ustawy nakładają na organy samorządu liczne obowiązki. Jednym z podstawowych, o fundamentalnym charakterze, jest obowiązek prowadzenia działalności w sferze zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy.

Działania Samorządu Miasta Mława oraz działania, jakie podejmują organizacje pozarządowe uzupełniają się, co pozwala na efektywniejsze i skuteczniejsze realizowanie celów nadrzędnych, jakim są rozwój społeczny mieszkańców Mławy, zaspokajanie potrzeb społecznych oraz podnoszenie poziomu życia mieszkańców regionu.

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z poźn. zm.), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest do uchwalenia rocznego programu współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.

Dążąc do prawidłowej realizacji powyższego zadania oraz biorąc pod uwagę konieczność określenia zasad oraz obszarów współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi w Mławie, a Samorządem Miasta Mława, opracowany został Program Współpracy Miasta Mławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

Program, podlegający konsultacjom (na mocy Uchwały Nr XLIX/504/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 14 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji) powstał w oparciu o wiedzę i praktykę zarówno pracowników Urzędu Miasta Mława, jednostek organizacyjnych, jak również organizacji pozarządowych.

Agnieszka Puzio Dębska

Przewodnicząca Mławskiej Rady Pożytku Publicznego