Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury w 2013 roku

Agnieszka Puzio-Dębska / 06 marca 2013

Burmistrz Miasta Mława ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury w 2013 roku.

Zadanie kierowane jest do organizacji pozarządowych wymienionych w art. 16 ust.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które realizują zadania publiczne w zakresie działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury

Cel konkursu

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, podejmowanych na rzecz rozwoju społeczno - kulturalnego Mławy, wspieranie upowszechniania kultury w Mławie.

I. Rodzaje zadań

Przy współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowane będą w Mławie w 2013 roku następujące zadania:

ZADANIE I:

Opracowanie, wydanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji w formie folderów, książek, katalogów, nagrań fonograficznych i audiowizualnych o tematach dotyczących Mławy;

ZADANIE II:

Organizacja inicjatyw, przedsięwzięć, imprez, uroczystości przeprowadzanych dla mieszkańców Mławy w Parku Miejskim, przy wykorzystaniu pozostającej w gestii Burmistrza Miasta Mława Estrady Miejskiej w czasie weekendów od 1 czerwca do 30 września 2012 r.;

ZADANIE III:

Organizowanie lub uczestnictwo w przedsięwzięciach podtrzymujących tradycję narodową pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej zawartych w kalendarzu imprez, uroczystości dla Miasta Mława na 2013 rok oraz przedsięwzięć związanych z ogłoszonym Uchwałą Nr XXV/259/2013 Rady Miasta Mława z dnia 30 stycznia 2013 r. Rokiem Hanny Rudzkiej – Cybisowej.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania:

Na realizację zadań w zakresie działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury w 2013 r., przeznacza się kwotę: 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł)

Zasady przyznawania dotacji: zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)

Termin składania ofert: do dnia 1 kwietnia 2013 r.

Termin realizacji zadania: do 15 grudnia 2013 r.

Informacja o realizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju w roku poprzednim: kwota dotacji na dofinansowanie zadań w 2012r. – 53.400 zł

Osobą uprawnioną do kontaktów z organizacjami pozarządowymi jest Pełnomocnik Burmistrza Miasta d.s. współpracy z organizacjami pozarządowymi – Agnieszka Puzio Dębska, telefon 23 654-64 33, e-mail: agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl

Pełny tekst ogłoszenia wraz z wymaganymi w konkursie załącznikami dostępny jest na stronie internetowej miasta Mławy www.mlawa.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej lub w pok. 36 Urzędu Miasta.

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:

1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z poźn. zm.)

2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz. 25)