Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Mławskiej Rady Seniorów | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Mławskiej Rady Seniorów

Agnieszka Puzio-Dębska / 06 września 2023

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA MŁAWA  O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW MŁAWSKIEJ RADY SENIORÓW
  
Na  podstawie § 6 ust. 1 Statutu Mławskiej Rady Seniorów stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIII/285/2016 Rady Miasta Mława z dnia 25 października 2016 r. w sprawie powołania Mławskiej  Rady Seniorów i nadania jej statutu ogłasza się nabór kandydatów na członków Mławskiej Rady Seniorów na lata 2023 - 2027.

Rada zrzesza przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty  prowadzące  uniwersytety trzeciego wieku, osób fizycznych działających na rzecz poprawy jakości życia osób starszych i instytucji publicznych, które zajmują się problemami osób starszych. Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny w sprawach ważnych dla osób starszych. Rada działa na terenie Miasta Mława.

Członkami  Mławskiej Rady Seniorów mogą zostać:
1)    przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych wyznaczonych przez te podmioty, którzy zostali prawidłowo zgłoszeni i wybrani zgodnie z postanowieniami Statutu oraz
2)    przedstawiciele osób starszych posiadający poparcie co najmniej 8 osób, którzy zostali prawidłowo zgłoszeni i wybrani zgodnie z postanowieniami Statutu.  

Zgłoszenia kandydata do Mławskiej Rady Seniorów dokonuje się przez formularze zgłoszeniowe na kandydata do Rady.  

Zgłoszenia kandydata mogą dokonać:

1)    przedstawiciele podmiotu działającego na rzecz osób starszych, za pomocą formularza  stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
2)    przedstawiciele osób starszych, za pomocą formularza stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata załącza się również oświadczenia kandydata o :
1)    wyrażeniu zgody na kandydowanie, zgodnie z wzorem określonym w Załączniku Nr 3 do niniejszego ogłoszenia
2)    wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji i dokumentacji powołania i funkcjonowania Rady, o której mowa w ogłoszeniu, zgodnie z  art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego RODO), zgodnie z wzorem określonym w Załączniku Nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, wraz  z wyżej wymienionymi oświadczeniami, należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06 - 500 Mława, w terminie do dnia 27 września 2023 r.

Zgodnie ze Statutem Mławskiej Rady Seniorów członkowie Rady, spośród kandydatów zgłoszonych według niniejszego ogłoszenia, wybierani będą w głosowaniu bezpośrednim, tajnym, na spotkaniu otwartym zwołanym przez Burmistrza Miasta Mława w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń.

W wyniku przeprowadzonych wyborów, członkowie Rady zostaną powołani przez Burmistrza  Miasta Mława w drodze zarządzenia.

Załączniki do ogłoszenia:

1.    Formularz zgłoszenia kandydata na członka Mławskiej Rady Seniorów dla przedstawicieli podmiotu działającego na rzecz osób starszych

2.    Formularz zgłoszenia kandydata na członka Mławskiej Rady Seniorów dla przedstawicieli osób starszych

3. Oświadczenia kandydata:

  • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie,
  • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych    (Klauzula RODO)

4.    Statut Mławskiej  Rady Seniorów, będący Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/285/2016 Rady Miasta Mława z dnia 25 października 2016 r.

Osoba do kontaktu: Eliza Śledzińska, Urząd Miasta Mława, Wydział Oświaty i Polityki Społecznej, ul. 18 stycznia 4, lok. 25, tel. 23 654 56 38 wew. 410, e-mail: eliza [dot] sledzinskaatmlawa [dot] pl