Ogłoszenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektów uchwał w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Ogłoszenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektów uchwał w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Agnieszka Puzio-Dębska / 21 listopada 2016

Ogłoszenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktu prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji dotyczące następujących projektu uchwały - w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Miasta Mława.

Cel konsultacji – zaopiniowanie projektu uchwały w dziedzinie dotyczącej działalności statutowej organizacji

Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Miasta Mława

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 90t. ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć regionalne lub lokalne programy:

1) wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;

2) wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.

Wspierając rozwój edukacyjny uczniów w różnych dziedzinach życia, w celu motywowania ich do osiągania jak najwyższych wyników naukowych, sportowych lub innych, postanawia się stworzyć Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Miasta Mława, których wiedza i osiągnięcia wykraczają poza wymagania programowe szkół, w których kształcą się lub uzyskują inne znaczące osiągnięcia. Na realizację programu jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki własne budżetu.

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 21 – 28 listopada 2016 r.

Forma konsultacji: zamieszczenie projektu aktu

a) w wersji papierowej dostępnej w Wydziale Organizacyjnym, pok. 36

b) wersji elektronicznej dostępnej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Miasta Mława www.mlawa.pl

Przekazywanie uwag do konsultowanych projektu uchwały:

a) drogą elektroniczną na adres: agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl

b) drogą korespondencyjną na adres Wydziału Organizacyjnego, Stary Rynek 19

c) bezpośrednio do kancelarii: Urząd Miasta Mława, Stary Rynek 19

Terytorialny zasięg konsultacji: organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Mława

Właściwy wydział odpowiedzialny za ich przeprowadzenie: Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta Mława

Osoba odpowiedzialna: Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi – Agnieszka Puzio Dębska, pok. nr 36, e –mail: agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl, tel. 236546433, wew. 701