Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Ogłoszenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Agnieszka Puzio-Dębska / 09 października 2013

Ogłoszenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji następujących projektów uchwał:

  • Projekt uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Miasta Mława
  • Projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania przez Burmistrza Miasta Mława stypendium dla uzdolnionych uczniów oraz studentów

Cel konsultacji – zaopiniowanie projektów uchwał w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji

Przedmiot konsultacji:

  • Projekt uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Miasta Mława
  • Projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania przez Burmistrza Miasta Mława stypendium dla uzdolnionych uczniów oraz studentów

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji – 9 października – 23 października 2013 r.

Forma konsultacji: zamieszczenie projektów aktów prawa miejscowego:

a) w wersji papierowej dostępnej w Wydziale Organizacyjnym, pok. 36

b) wersji elektronicznej dostępnej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Miasta Mława www.mlawa.pl

Przekazywanie uwag do konsultowanych projektów uchwał:

a) drogą elektroniczną na adres: agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl

b) drogą korespondencyjną na adres Wydziału Organizacyjnego, Stary Rynek 19

c) bezpośrednio do kancelarii: Urząd Miasta Mława, Stary Rynek 19

Terytorialny zasięg konsultacji – organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Mława

Właściwy wydział odpowiedzialny za ich przeprowadzenie – Wydział Organizacyjny

Osoba odpowiedzialna: Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi – Agnieszka Puzio Dębska, pok. nr 36, e –mail: agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl,
tel. 236546433, wew. 701