Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Ogłoszenie dotyczące naboru członków do prac w komisji konkursowej - organizacja imprez na Estradzie w Parku Miejskim w okresie letnim 2014 r.

Agnieszka Puzio-Dębska / 23 maja 2014

Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie, zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy, do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowych do oceny wniosków składanych w ramach następującego otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Mława w 2014 roku:

organizacja imprez na Estradzie w Parku Miejskim w okresie letnim 2014 r.

Do zadań komisji konkursowych będzie należało opiniowanie, ocena i opracowanie propozycji dotacji na projekty zgłoszone w h konkursie finansowanego ze środków budżetu Miasta Mława.

W pracach komisji konkursowych mogą brać udział przedstawiciele organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1) korzystają z pełni praw publicznych,
2) reprezentują organizacje pozarządowe/podmioty, nie biorące udziału w danym konkursie,
3) nie pozostają z którymkolwiek z wnioskodawców w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

Zgłoszenie musi zawierać:

a) wypełniony wniosek o wpisanie na listę;

b) zgodę osoby typowanej na wpisanie na listę;

c) zgodę zgłaszanej osoby na przetwarzanie jej danych osobowych.

Formularz wniosku wraz z wzorami oświadczeń dostępny jest na stronie internetowej www.mlawa.pl. Na zgłoszenia czekamy do 12 czerwca 2014 r.

Można je wysłać drogą e-mail agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl, pocztą tradycyjną na adres urzędu, bądź złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu.

Członków poszczególnych komisji konkursowych wyłoni spośród zgłoszonych kandydatów, mając na względzie ww. warunki Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi.

Powołania członka do komisji konkursowej dokona Burmistrz Miasta Mława w drodze zarządzenia. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny.

Więcej informacji na temat działalności komisji oraz zgłoszenia - Agnieszka Puzio Dębska, Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
tel. 23 6545680, e-mail: agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl.