Wielkość czcionki

Tłumacz Migam.org

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Ogłoszenie dotyczące naboru członków do prac w Komisjach Konkursowych do opniowania ofert w otwartych konkursach ofert

Agnieszka Puzio-Dębska / 03 marca 2020

Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie, zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, do:

zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania wniosków składanych w ramach otwartych  konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

1)    kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 r.
2)    pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2020 r.
3)    działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 r.
4)    działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2020 r.

Do zadań komisji konkursowych będzie należało opiniowanie, ocena i opracowanie propozycji dotacji na projekty zgłoszone w wyżej wymienionym konkursie finansowanym
ze środków budżetu Miasta Mława.

W pracach komisji konkursowych mogą brać udział przedstawiciele organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1)    korzystają z pełni praw publicznych,
2)    reprezentują organizacje pozarządowe/podmioty, nie biorące udziału w danym konkursie,
3)    nie pozostają z którymkolwiek z wnioskodawców w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

Na zgłoszenia od organizacji do pracy w komisji konkursowej czekamy do 31 marca  2020 r. (wtorek)

Można je wysłać drogą e-mail agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl, pocztą tradycyjną na adres urzędu, bądź złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Mława.  

Członków poszczególnych komisji konkursowych wyłoni spośród zgłoszonych kandydatów, mając na względzie ww. warunki Pełnomocnik Burmistrza Miasta Mława
ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Powołania członka do komisji konkursowej dokona Burmistrz Miasta Mława w drodze zarządzenia. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny.

Więcej informacji na temat działalności komisji oraz zgłoszenia - Agnieszka Puzio - Dębska, Pełnomocnik Burmistrza Miasta Mława ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, tel. 604417109, e-mail: agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl, Wydział Oświaty i Polityki Społecznej, ul. Padlewskiego 13.