Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Oferta z art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie - towarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Wyspiańskiego – „Wyspianum”

Agnieszka Puzio-Dębska / 13 lipca 2022

Mława, dnia 13 lipca 2022 r.

INFORMACJA

Na mocy art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z poźn. zm.) wpłynęła oferta na realizację zadań publicznych o charakterze lokalnym spełniające ustawowo następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000,00 zł
  • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Burmistrz Miasta Mława podaje do publicznej wiadomości informację o zadaniu:

Oferent: Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Wyspiańskiego – „Wyspianum”, KRS 0000185656

Zadanie: Lekcje języka polskiego da uchodźców Ukraińskich przebywających w Mławie

Rodzaj zadania publicznego: Pomoc cudzoziemcom. Realizacja zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w celu udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wnioskowana kwota dofinansowania zadania: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy zł)

Koszt całkowity realizacji zadania: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy zł 00/100)

Czas realizowania zadania:  od dnia podpisania umowy do 30 września 2022 r.  

Zgodnie z art. 19 a ustawy na okres 7 dni zamieszczana jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej miasta www.mlawa.pl. oraz na tablicy ogłoszeń.

Ewentualne uwagi dotyczące złożonej oferty w przeciągu 7 dni, proszę przekazać:

  • osobiście w Urzędzie Miasta Mława, Wydział Oświaty i Polityki Społecznej, ul. 18 Stycznia 4/25
  • bądź e-mail: agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl