Oferta z art. 19 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie - Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji „Serce za serce” | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Oferta z art. 19 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie - Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji „Serce za serce”

Agnieszka Puzio-Dębska / 07 czerwca 2023

Mława, dnia 7 czerwca 2023 r. 

INFORMACJA

Na mocy art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) 6 czerwca 2023 r. wpłynęła oferta na realizację zadań publicznych o charakterze lokalnym spełniające ustawowo następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000,00 zł
  • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Burmistrz Miasta Mława podaje do publicznej wiadomości informację o zadaniu: 

Oferent: Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji „Serce za serce” z siedzibą w Mławie, przy ul. Wyspiańskiego 8

Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym  -  0000132887

Zadanie: Wycieczka do Łodzi

Rodzaj zadania publicznego: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Wnioskowana kwota dofinansowania zadania: 4 570,00 zł (słownie: cztery tysiąc pięćset siedemdziesiąt zł 00/100)

Koszt całkowity realizacji zadania: 6 650,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt zł 00/100)

Czas realizowania zadania:  lipiec 2023 r. 

Zgodnie z art. 19 a ustawy informacja o złożonych ofertach na okres 7 dni zamieszczana jest na tablicy ogłoszeń (treść oferty dostępna w Wydziale Oświaty i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Mława, Mława, ul. 18 Stycznia 4/25),  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej miasta www.mlawa.pl.

Ewentualne uwagi dotyczące złożonej oferty w przeciągu 7 dni, proszę przekazać:

  • osobiście w Urzędzie Miasta Mława, Wydział Oświaty i Polityki Społecznej, ul. 18 Stycznia 4/25
  • bądź e-mail: agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl 
     
Do pobrania