Wielkość czcionki

Tłumacz Migam.org

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Nauczyciele nagrodzeni. Burmistrz: Jesteście najlepsi!

Krzysztof Napierski / 13 października 2021

Jak co roku Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski nagrodził najlepszych nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez miasto. Z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej w roku 2021 zostało przyznanych siedem nagród burmistrza, w tym sześć dla nauczycieli oraz jedna dla dyrektora szkoły.

Nagrody w kwocie 7075,60 zł każda (dwukrotność średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty) odebrali z rąk burmistrza Sławomira Kowalewskiego i jego zastępcy Szymona Zejera podczas wczorajszej uroczystości w Pałacu Ślubów:

 • Eliza Pydynkowska – wicedyrektor i nauczyciel matematyki zatrudniona w Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie;
 • Katarzyna Dziubińska – nauczyciel języka polskiego zatrudniona w Szkole Podstawowej nr 3 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie;
 • Marzena Łabanowska – nauczyciel biologii zatrudniona w Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Mławie;
 • Małgorzata Bratuszewska – nauczyciel wychowania przedszkolnego zatrudniona w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie;
 • Barbara Cichocka – nauczyciel wychowania przedszkolnego zatrudniona w Zespole Placówek Oświatowych nr 3 w Mławie;
 • Mariusz Lempek – dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 w Mławie.

Nagroda została również przyznana Marzenie Harzyńskiej – nauczycielowi edukacji wczesnoszkolnej zatrudnionej w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 w Mławie, jednakże ze względu na wykonywanie obowiązków służbowych nie mogła ona odebrać jej podczas wczorajszej uroczystości.

– Edukacja i praca dydaktyczna to zadanie bardzo trudne, a obecnie coraz trudniejsze. Dzieci, młodzież, uczniów bardzo trudno czymś zainteresować i zaangażować […]. Ale państwo robią wszystko, co możliwe, aby realizować to zadanie. Jesteście państwo na miejscu, opiekujecie się, wykazujecie cierpliwość, pomagacie. Radzicie sobie, a co więcej – jesteście najlepsi! Bardzo dziękuję za ten wkład pracy, który państwo włożyli, i proszę o więcej – zwracał się do nagrodzonych burmistrz Sławomir Kowalewski. Całą uroczystość poprowadziła naczelnik Wydziału Oświaty i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Mława Magdalena Staszewska.

Z wnioskiem wraz z uzasadnieniem o przyznanie dla nauczyciela szkoły lub przedszkola nagrody Burmistrza Miasta Mława występuje dyrektor szkoły lub przedszkola po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Natomiast nagrodę Burmistrza Miasta Mława dyrektorowi szkoły lub przedszkola przyznaje Burmistrz Miasta Mława z inicjatywy własnej.

Nagroda może być przyznana nauczycielowi szkoły lub przedszkola za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub przedszkole oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, który spełnia co najmniej pięć z niżej wymienionych kryteriów:

 • osiąga bardzo dobre wyniki w nauczaniu,
 • podejmuje działalność innowacyjną,
 • posiada osiągnięcia w pracy z uczniami zdolnymi lub mającymi trudności w nauce,
 • przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne, środowiskowe, imprezy, kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,
 • wzorowo organizuje współpracę z radą rodziców i innymi organizacjami,
 • prowadzi znaczącą działalność wychowawczą,
 • prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie patologii społecznej,
 • zapewnia pomoc i opiekę uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej,
 • organizuje współpracę ze środowiskiem lokalnym,
 • organizuje udział rodziców w życiu szkoły,
 • doskonali warsztat pracy,
 • udziela pomocy innym nauczycielom w ich rozwoju zawodowym,
 • wykonuje inne zadania na rzecz szkoły,
 • osiąga bardzo dobre wyniki w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

Nagroda może być przyznana dyrektorowi szkoły lub przedszkola, który spełnia następujące kryteria potwierdzone wyróżniającą oceną pracy dyrektora z okresu nie dłuższego niż 5 lat i realizuje co najmniej 5 kryteriów na wysokim poziomie spośród niżej wymienionych:

 • diagnozuje potrzeby szkoły lub przedszkola pod kątem wyników i wniosków wyciąganych z ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej szkoły/przedszkola, wyników egzaminów zewnętrznych przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne i je realizuje,
 • właściwe organizuje pracę rady pedagogicznej,
 • tworzy w szkole lub przedszkolu przyjazną atmosferę sprzyjającą rozwojowi dzieci i młodzieży,
 • profesjonalne prowadzi politykę kadrową,
 • prawidłowo prowadzi nadzór pedagogiczny,
 • racjonalne i zgodne z prawem gospodaruje środkami finansowymi przydzielonymi szkole lub przedszkolu,
 • pozyskuje środki pozabudżetowe,
 • osiąga dobre wyniki pracy organizacyjno-administracyjnej szkoły lub przedszkola potwierdzone wynikami kontroli problemowych (finansowych, kadrowych i innych),
 • troszczy się o mienie szkoły lub przedszkola, polepsza bazę dydaktyczną,
 • prawidłowo wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych oraz zaleceń organów nadzorujących szkołę lub przedszkole.

MS, KN / UMM