Wielkość czcionki

Tłumacz Migam.org

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Można składać wnioski o wypłatę dodatku osłonowego

Krzysztof Napierski / 10 stycznia 2022

Od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. można składać wnioski o wypłatę dodatku osłonowego: tradycyjnie – w formie papierowej, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie – lub elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP.

Dodatek osłonowy – komu przysługuje

 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł netto;
 • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł netto  na osobę.

Dodatek osłonowy zostanie przyznany również osobie, gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza powyższe kwoty. Otrzyma różnicę między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, świadczenie to nie przysługuje. Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje jedno świadczenie dla całej rodziny. W przypadku złożenia kilku wniosków przez różnych członków gospodarstwa zostanie rozpatrzony pierwszy złożony.

Dochodem w dodatku osłonowym są:

 • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne;
 • dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
 • inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

 • przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia, w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
 • ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia, w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Dodatek osłonowy – ile wyniesie

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:  

 • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego z 4 do 5 osób;
 • 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania. Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, otrzymają wyższe świadczenie:

 • 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 750 zł dla gospodarstwa domowego składające się z 2 do 3 osób;
 • 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego z 4 do 5 osób;
 • 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Pojęcie gospodarstwa domowego do dodatku osłonowego:

Gospodarstwo domowe tworzą: 

 • osoba fizyczna, samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe)

albo:

 • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy:

Wnioski będzie można składać:

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.;
 • tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie.

Pozostałe informacje:

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Wzory wniosku o wypłatę dodatku osłonowego i innych niezbędnych przy jego składaniu dokumentów można pobrać TUTAJ.

MOPS w Mławie, KN

fot.: PxHere