Wielkość czcionki

Tłumacz Migam.org

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Kredyt na spłatę zakupu węgla

Krzysztof Napierski / 26 września 2022

W związku z niewystarczającymi możliwościami finansowymi Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mławie związanymi z zakupem węgla na sezon grzewczy 2022/2023, radni miejscy przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia spółce poręczenia długoterminowego kredytu bankowego na zabezpieczenie ciągłości dostaw ciepła na cele mieszkaniowe lub użyteczności publicznej.

Poręczenie zostało udzielone do łącznej kwoty 6 700 000 zł tytułem spłaty nominalnej wartości kredytu bankowego wraz z oprocentowaniem od udzielonego kredytu. Spłata będzie następowała w latach 2022-2024, a źródłem pokrycia zobowiązań, z tytułu udzielonego poręczenia, będą dochody z budżetu gminy pochodzące z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Jak czytamy w uzasadnieniu przyjętej podczas sesji Rady Miasta Mława we wtorek 20 września 2022 r. uchwały, po wybuchu zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy gospodarka Polski i innych krajów UE, a także innych wysoko rozwiniętych krajów świata, zmaga się ze znacznie podwyższoną inflacją. Na całym świecie obserwuje się kilkukrotne podwyżki cen węgla energetycznego, gazu ziemnego, ropy naftowej, energii elektrycznej i innych nośników energii. Ponadto, po wprowadzeniu od 16 kwietnia 2022 roku przez rząd Rzeczpospolitej Polskiej sankcji na import węgla z terytorium Federacji Rosyjskiej i Białorusi, obserwowany jest znaczny, wynoszący ok. 6-8 mln ton, deficyt podaży węgla w Polsce, co dodatkowo podnosi jego cenę.

W obliczu opisanej sytuacji, możliwości finansowe spółki związane z zakupem węgla na sezon grzewczy 2022/2023, pomimo zaciągniętych wcześniej zobowiązań, są daleko niewystarczające. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o., starając się sprostać wymogom prawnym dotyczącym obowiązkowych zapasów paliwa, zrealizowało dostawę na plac składowy partii 1200 ton miału węglowego po cenie 1900 zł netto za Mg wraz z kosztem transportu. Spółka z własnych środków sfinansowała zakup 600 ton węgla, niemniej nie posiada już środków na spłatę zobowiązań za pozostałe 600 ton oraz na prowadzenie bieżącej działalności.

W odpowiedzi na informację przekazaną przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie do odpowiednich struktur rządowych o tym, że przedsiębiorstwa ciepłownicze, dla których Urzędy Regulacji Energetyki utrzymują ceny ciepła systemowego na poziomie 0% rentowności, nie są w stanie samodzielnie sprostać tej nagłej sytuacji i nie będą posiadały środków na zakup opału na zabezpieczenie nieprzerwanej produkcji, Rząd Rzeczpospolitej Polskiej w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692) przewidział w art. 6 zapisy pozwalające przedsiębiorstwom energetycznym ubieganie się w Bank Gospodarstwa Krajowego o kredyty na zabezpieczenie ciągłości dostaw ciepła na cele mieszkaniowe lub użyteczności publicznej, w szczególności na potrzeby zakupu i rozliczenia węgla kamiennego.

Wobec powyższego, ze względu na sytuację panującą w najbliższym i dalszym otoczeniu, umożliwienie spółce realizacji jej statutowych obowiązków dotyczących zabezpieczenia i utrzymania ciągłości dostaw ciepła systemowego dla odbiorców Miasta Mława, wiąże się z koniecznością zaciągnięcia przez spółkę długoterminowego kredytu bankowego z okresem spłaty od 1 grudnia 2022 r do 31 grudnia 2024 r.

oprac. KN