Konsultacje społeczne, dotyczące Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2024 rok | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Konsultacje społeczne, dotyczące Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2024 rok

Agnieszka Puzio-Dębska / 24 sierpnia 2023

24 sierpnia 2023 r.

OS.526.26.2023.AD 

Burmistrz Miasta Mława 
ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych, dotyczących Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z poźn. zm.), art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz Uchwały Nr XVIII/227/2016 Rady Miasta Mława z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Mława, Burmistrz Miasta Mława zarządza konsultacji społecznych, dotyczących Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Czas rozpoczęcia konsultacji: 24 sierpnia 2023 r.

Czas zakończenia konsultacji: 8 września 2023 r.

Zasięg konsultacji: przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. 

Podstawą do składania propozycji do Programu współpracy na 2024 rok jest projekt  Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, obowiązujący w 2023 roku - dostępny poniżej.

Harmonogram prac nad przygotowaniem Programu Współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok stanowi Załącznik nr 3 do Zarządzenia 
Nr 178/2022 Burmistrza Miasta Mława z dnia 23 sierpnia 2023 r.  - dostępny poniżej. Konsultacje przeprowadza się w następujących formach: 
a)    pisemnego, w tym elektronicznego, zbierania uwag;
b)    ankiety wypełnianej przez respondentów;
c)    zbierania uwag w Urzędzie Miasta Mława, w Wydziale Oświaty i Polityki Społecznej, ul. 18 Stycznia 4/25.

Formularz propozycji zmian w projekcie Programu stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 178/2023 Burmistrza Miasta Mława z dnia 23 sierpnia 2023 r. - dostępny poniżej.

Propozycje do Programu w formie ankiety stanowi Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 178/2023 Burmistrza Miasta Mława z dnia 24 sierpnia 2023 r. - dostępny poniżej.

Propozycje zmian w Programie w formie formularza, o którym mowa w ust. 6 oraz w formie ankiety, o której mowa w ust. 7 należy przekazywać: 
a)    w wersji elektronicznej na adres: agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl, bądź poprzez platformę ePUAP,
b)    w wersji papierowej dostępnej w Wydziale Oświaty i Polityki Społecznej, ul. 18 Stycznia 4/25 - drogą korespondencyjną, 
c)    bezpośrednio w Wydziale Oświaty i Polityki Społecznej, ul. 18 Stycznia 4/25.

Podstawa prawna: Zarządzenie  nr 178/2023 burmistrza miasta mława z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących programu współpracy miasta mława z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok