Konsultacje dotyczące Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Konsultacje dotyczące Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

Agnieszka Puzio-Dębska / 01 sierpnia 2022

1 sierpnia 2022 r.

BURMISTRZ MIASTA MŁAWA
ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych, dotyczących Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z poźn. zm.), art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz.1327 z poźn. zm.) oraz Uchwały Nr XVIII/227/2016 Rady Miasta Mława z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Mława, Burmistrz Miasta Mława zarządza konsultacji społecznych, dotyczących Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2023 rok.

Czas rozpoczęcia konsultacji: 1 sierpnia 2022 r.

Czas zakończenia konsultacji: 31 sierpnia 2022 r.

Zasięg konsultacji: przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Harmonogram prac nad przygotowaniem Programu Współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok stanowi Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 154/2022 Burmistrza Miasta Mława z dnia 1 sierpnia 2022 r. - w załączeniu. 

Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:
a)    pisemnego, w tym elektronicznego, zbierania uwag;
b)    ankiety wypełnianej przez respondentów;
c)    zbierania uwag w Urzędzie Miasta Mława, w Wydziale Oświaty i Polityki Społecznej, ul. 18 Stycznia 4/25.

Formularz propozycji zmian w projekcie Programu stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 154/2022 Burmistrza Miasta Mława z dnia 1 sierpnia 2022 r. - w załączeniu. 

Propozycje do Programu w formie ankiety stanowi Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 154/2022 Burmistrza Miasta Mława z dnia 1 sierpnia 2022 r. - w załączeniu. 

Propozycje zmian w Programie w formie formularza, o którym mowa w ust. 6 oraz w formie ankiety, o której mowa w ust. 7 należy przekazywać:
a)    w wersji elektronicznej na adres: agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl, bądź poprzez platformę ePUAP,
b)    w wersji papierowej dostępnej w Wydziale Oświaty i Polityki Społecznej, ul. 18 Stycznia 4/25 - drogą korespondencyjną,
c)    bezpośrednio w Wydziale Oświaty i Polityki Społecznej, ul. 18 Stycznia 4/25.

PODSTAWA PRAWNA:
ZARZĄDZENIE  NR 154/2022 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA Z DNIA 1 SIERPNIA 2022 R. W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA MŁAWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2023 ROK.