Jak ubiegać się o mały grant? | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Jak ubiegać się o mały grant?

Agnieszka Puzio-Dębska / 14 czerwca 2016

 

Małe granty to potoczna nazwa przyjęta dla pozakonkursowego trybu zlecania realizacji zadań publicznych. Dotacja tego typu jest przyznawana na wniosek organizacji pozarządowej. Możliwość tę przewiduje art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Informacja o puli środków na małe granty

W danym roku kalendarzowym wysokość środków finansowych przyznanych w trybie małych grantów nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych środków na realizację zadań publicznych przez organizacje.

Składanie oferty na mały grant

Organizacja pozarządowa może złożyć ofertę w dowolnym terminie. Organizacja składa ofertę od 1 marca 2019 roku na nowym formularzu ofert, zgodnie z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego, Dz.U. z 2018 r. poz. 2055 (do pobrania poniżej).

Nie ma możliwości uzupełnienia złożonej oferty. Ocenie formalnej podlegają tylko prawidłowo złożone oferty.

Zakres projektu finansowanego z małego grantu

Charakterystyka projektu składanego w ramach tzw. małego grantu:

  •     wnioskowana dotacja nie może być wyższa niż 10 000 złotych,
  •     termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni,
  •     zadanie może być powierzeniem lub wsparciem – decyduje o tym oferent,
  •     termin realizacji zadania musi zawierać się w danym roku kalendarzowym (tj. nie może przekraczać roku budżetowego),
  •     w danym roku kalendarzowym łączna kwota środków finansowych przekazanych z budżetu Miasta Mława dla danej organizacji pozarządowej na realizację zadań publicznych w trybie tzw. małych grantów nie może przekroczyć 20 000 złotych.

Ocena formalna oferty na mały grant

W ciągu około 4-5  dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty dokonywana jest ocena formalna ofert przez pracowników Urzędu. Jeśli oferta zawiera błędy Pełnomocnik przekazuje informację o niespełnieniu przez ofertę wymagań formalnych. Organizacja może złożyć odrzuconą ofertę ponownie, jako nową, poprawiając wcześniej wskazane błędy formalne.

Upublicznienie oferty na mały grant

Jeśli oferta została pozytywnie oceniona pod względem formalnym – zgodnie z ustawowymi przepisami w ciągu 7 dni roboczych od wpłynięcia oferty jest ona upubliczniania przez 7 dni, tj. zamieszczana:

  •     na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mława,
  •     na stronie internetowej Miasta,
  •     w Biuletynie Informacji Publicznej.

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi.

Ocena merytoryczna oferty na mały grant (uznanie celowości)

Gdy minie czas składania uwag do upublicznionej oferty (7 dni), Urząd  podejmuje decyzję, czy realizacja zgłoszonego zadania jest celowa z punktu widzenia Samorządu Miasta Mława. Ostateczną decyzję o przyznaniu małego grantu podejmuje Burmistrz Miasta Mława.

Umowa na mały grant

Organizacja ma obowiązek dostarczyć potrzebne oświadczenia, np. wypełnione oświadczenie podatnika podatku VAT. Umowa jest akceptowana pod względem formalnoprawnym i przesyłana do kontrasygnaty Skarbnika, umowę podpisuje Burmistrz Miasta Mława, następnie kierowany jest  wniosek o przekazanie dotacji lub jej transzy dla organizacji.

Realizacja projektu - małego grantu

Zasady dotyczące realizacji zadania są takie same jak w przypadku zadania zleconego organizacji w wyniku konkursu ofert. Zadanie powinno rozpocząć się i zakończyć zgodnie z terminem wskazanym w umowie. Środki finansowane z dotacji oraz wkład własny mogą być wydatkowane najwcześniej od dnia uznania celowości zadania przez burmistrza, zgodnie jednak z terminem realizacji zadania publicznego podanym w ofercie. UWAGA! Wszelkie zmiany w harmonogramie, zakresie oraz kosztorysie powinny mieć formę pisemną (aneksu do umowy). Realizacja powinna być dokumentowana, a informacja o (do)finansowaniu zadania przez Samorząd Miasta Mława powinna być umieszczana zgodnie z zapisami w umowie.

Organizacja zamieszcza informacje, że zadanie jest  finansowane/współfinansowane przed Samorząd Miasta Mława w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, materiałach informacyjnych i promocyjnych, poprzez media, w tym na swojej stronie internetowej, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę.

Sprawozdanie z realizacji małego grantu

Podobnie jak przy realizacji zadań publicznych finansowanych w procedurze konkursowej, tak i przy projektach realizowanych z małych grantów oferent (zleceniobiorca) obowiązany jest złożyć sprawozdanie. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego należy złożyć  od 1 marca 2019 r. na nowym formularzu zgodnie z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego, Dz.U. z 2018 r. poz. 2055. - do pobrania poniżej w siedzibie zleceniodawcy w terminie przewidzianym w umowie.

źródło: portal www.ngo.pl