Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025

Magdalena Grzywacz / 22 listopada 2016

Zawiadomienie, iż w terminie od 14 października 2016 r. do 14 listopada 2016 r. będą przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025, zostało upublicznione w formie Obwieszczenia Burmistrza Miasta Mława w dniu 6 października 2016 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej,

na stronie internetowej Miasta Mława http://www.mlawa.pl/sites/default/files/articles/import/gminny-program-rewitalizacji-miasta-mlawa-na-lata-2016-2025_5 oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mława.

Konsultacje były prowadzone w następujących formach:

1) zbieranie uwag w postaci papierowej drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta Mława, Stary Rynek 19, 06-500 Mława oraz bezpośrednio w kancelarii Urzędu Miasta Mława, Stary Rynek 19, 06-500 Mława;

2) zbieranie uwag za pomocą poczty elektronicznej na adres rewitalizacjaatmlawa [dot] pl 
i formularzy zamieszczonych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej Miasta Mława na podstronie poświęconej rewitalizacji  http://www.mlawa.pl/sites/default/files/articles/import/gminny-program-rewitalizacji-miasta-mlawa-na-lata-2016-2025_5 oraz podstronie poświęconej konsultacjom społecznym http://www.mlawa.pl/konsultacje-spoleczne2/;

3) spacer studyjny z mieszkańcami i interesariuszami rewitalizacji, który odbył się w dniu 
22 października 2016 r., rozpoczęcie spaceru studyjnego o godz. 11.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Bolesława Prusa w Mławie, ul. 3 Maja 5, 06-500 Mława.

4) ankiety, zbieranie uwag ustnych.

Konsultowany projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025 został udostępniony:

1) w wersji papierowej: pokój nr 35 w Urzędzie Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława;

2) w wersji elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Miasta Mława http://www.mlawa.pl/sites/default/files/articles/import/gminny-program-rewitalizacji-miasta-mlawa-na-lata-2016-2025_5;

3) w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Mławie, ul. 3 Maja 5, 
06 - 500 Mława w dniach: poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godzinach od 11.00 do 18.00 oraz sobota w godzinach  od 9.00 do 16.00. 

W trakcie trwania konsultacji społecznych interesariusze wnieśli uwagi w formie ustnej oraz pisemnej. Wniesione uwagi oraz ich rozstrzygnięcie zostały spisane
w dokumencie Zestawienie wniesionych uwag do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025 stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Przebieg spaceru studyjnego został opisany w protokole stanowiącym załącznik  nr 2 do niniejszej informacji.

Opinie dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025u rewitalizacji, interesariusze wyrażali poprzez udział w badaniu ankietowym.  Podsumowanie i wnioski z ankiet zostały spisane w dokumencie Wyniki badania ankietowego.

Sporządziła: Magdalena Cecelska

Zatwierdził:  Sławomir Kowalewski – Burmistrz Miasta Mława