II posiedzenie Komitetu Rewitalizacji | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

II posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

Przemysław Więckiewicz / 06 lutego 2018

W dniu 23 stycznia 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Mława odbyło się II Posiedzenie Komitetu Rewitalizacji ds. Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mława na lata 2016-2025, zwołane przez Przewodniczącego Komitetu.

 

Komitet Rewitalizacji, zgodnie z Regulaminem określającym zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXIX/341/2017 Rady Miasta Mława z dnia 28 marca 2017 r., stanowi „forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami Miasta Mława ”. W posiedzeniu Komitetu uczestniczyli także: Zastępca Burmistrza Miasta Mława i pracownicy Urzędu Miasta, których działania związane są z realizacją GPRMM.

Podczas posiedzenia dyskutowano nad możliwościami rozwiązania głównych problemów przestrzenno – funkcjonalnych zdiagnozowanych na terenie podobszaru rewitalizacji nr 1 (Osiedle Krajewo) w kontekście wniosków ze spaceru rewitalizacyjnego, który członkinie i członkowie Komitetu Rewitalizacji oraz Zespołu ds. Rewitalizacji odbyli w dniu 07 października 2017r. Przeanalizowano i zweryfikowano zawartość karty monitorującej realizację projektu ujętego w „Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025”, narzędzia przygotowanego w celu prowadzenia regularnego monitoringu  podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych wpisanych do GRPMM  (projektów rewitalizacyjnych). Ponadto, na podstawie zebranych od podmiotów realizujących projekty kart monitorujących, przedstawiono informacje o zaawansowaniu realizacji projektów wg stanu na dzień 31 grudnia 2017r.

Komitet uznał potrzebę organizacji kolejnego spaceru rewitalizacyjnego po wybranej części podobszaru rewitalizacji nr 2. Ustalono także wstępnie, że kolejne posiedzenie Komitetu zostanie zorganizowane w miesiącu czerwcu lub lipcu 2018r.

 

informację przygotowała: Elżbieta Zembrzuska, inspektor ds. rozwoju