Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mławie | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mławie

Agnieszka Puzio-Dębska / 15 czerwca 2020

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mławie  działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137 z późn.zm.), w składzie zatwierdzonym zarządzeniem Nr 88/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mławie.

Do zadań Komisji należy:

a)    inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych;
b)    podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w Zakładzie Lecznictwa Odwykowego;
c)    opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych – zgodność lokalizacji punktu sprzedaży z Uchwałą Rady Miasta;
d)    kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych;
e)    występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Członkowie Komisji zbierają się na posiedzeniach plenarnych raz na dwa tygodnie, w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca  o godz. 16:15 przy ul. Stary Rynek 19 (Ratusz, sala posiedzeń) oraz w zespołach dwuosobowych w każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca  o godz. 16:15 przy ul. Padlewskiego 13, pok. nr 2.