Wielkość czcionki

Tłumacz Migam.org

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Doręczamy decyzje podatkowe

Magdalena Grzywacz / 16 lutego 2022

Pracownicy Urzędu Miasta Mława są w trakcie doręczania decyzji podatkowych do właścicieli nieruchomości położonych na terenie naszego miasta.

Ze względu na sytuację pandemiczną proponujemy i zachęcamy, aby wpłat związanych z podatkami i opłatami lokalnymi dokonywać przelewem na konto. W ten sposób unikniemy kolejek i możliwości zarażenia wirusami, a co za tym idzie szybko i bezpiecznie uregulujemy nasze zobowiązania wobec miasta. Indywidualne numery kont bankowych znajdują się w pouczeniu do dostarczonej decyzji (zwykle umieszczone jest na odwrocie dokumentu).  

Osobom, które nie posiadają kont bankowych, przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami przelewy bankowe do 1000 zł mogą w naszym imieniu wykonywać także osoby trzecie, niespokrewnione (np. sąsiad, opiekun).

Do kiedy uiszczamy podatki i inne opłaty w 2022 roku?

DO 10. DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc poprzedni

DO 15. DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA

- podatki od nieruchomości i leśny od osób prawnych (w przypadku podatku od nieruchomości od osób prawnych za styczeń – do 31 stycznia)

DO 15 LUTEGO

- I rata podatku od środków transportowych

DO 15 MARCA

- I rata podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych (w przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie do 15 marca roku podatkowego) oraz podatku rolnego od osób prawnych

DO 31 MARCA

- roczna opłata od posiadania psów (w przypadku powstania obowiązku jej zapłacenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku)

DO 16 MAJA

- II rata podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych oraz podatku rolnego od osób prawnych

DO 15 WRZEŚNIA

- III rata podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych oraz podatku rolnego od osób prawnych

- II rata podatku od środków transportowych

DO 15 LISTOPADA

- IV rata podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych oraz podatku rolnego od osób prawnych

Aby uniknąć naliczania odsetek, pamiętajmy o terminach uiszczania opłat z tytułu dzierżawy oraz opłat za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, określonych w umowach zawartych z właścicielem danej działki.

Należności z tytułów: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych i opłat za gospodarowanie odpadami prosimy dokonywać na indywidualne konta bankowe (podane w decyzjach podatkowych).

Opłat: od posiadania psów, za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z tytułu dzierżawy i za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, dokonujemy na konto Urzędu Miasta Mława: 70 1090 2604 0000 0001 3379 7826 (Urząd Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława; bank: Santander Bank Polska S.A., ul. Lelewela 1, 06-500 Mława).

KSM, BFN/UMM

fot. Pixabay