Burmistrz Miasta Mława zaprasza do składania ofert na realizację zadania publicznego  w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym związaną z  zapewnieniem pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Burmistrz Miasta Mława zaprasza do składania ofert na realizację zadania publicznego  w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym związaną z  zapewnieniem pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom

Agnieszka Puzio-Dębska / 13 kwietnia 2023

Mława, dnia 13 kwietnia 2023 r. 

Wydział Oświaty i Polityki Społecznej
Urząd Miasta Mława
ul. 18 Stycznia 4/25
06-500 Mława

Burmistrz Miasta Mława zaprasza do składania ofert na realizację zadania publicznego  w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym związaną z  zapewnieniem pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2023 roku

Burmistrz Miasta Mława zaprasza do składania ofert na realizację zadania publicznego w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym pod nazwą ”Zapewnienie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2023 roku”

Nabór ofert odbywa się w trybie Zarządzenia nr 71/2023  Burmistrza Miasta Mława  z dnia 13 kwietnia 2023  r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie, sposobie rozliczania oraz kontroli dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w celu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Nabór skierowany jest do organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie powierzenia bądź wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2023 roku. Rodzaj zadania publicznego (wybrany zakres z art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie): pkt 1 - pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej  sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz w zakresie określonym Uchwałą nr XLIX/629/2023./2023 Rady Miasta Mława z dnia 28 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zakresu pomocy Miasta Mława obywatelom Ukrainy.

Przy współpracy z organizacjami pozarządowymi zaplanowane do realizacji są następujące zadania:
1.    Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez przekazywanie żywności; 
2.    Pomoc osobom ubogim;
3.    Szerzenie idei wolontariatu zbiórkowego jako inkubatora postaw prospołecznych;
4.    Odbiory żywności zagrożonej zmarnowaniem ze sklepów – zapobieganie utylizacji;
5.    Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży – lekcje niemarnowania żywności.
Nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego. 

Wysokość środków przeznaczonych na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy w trybie pozakonkursowym 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy zł 00/100).

Zlecanie realizacji zadania publicznego może mieć formy:
- powierzenia wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji;
- wspierania wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji.

Wyznacza się termin składania ofert: do dnia 21 kwietnia 2023 r. (piątek).

Wyznacza się termin realizacji zadania od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2023 r. (piątek).

Oferent w ramach naboru może złożyć maksymalnie jedną ofertę. 

Formularzem właściwym dla składanej oferty jest uproszczony formularz oferty jak dla ofert składanych w trybie 19a ustawy, wprowadzony Rozporządzeniem Przewodniczącego komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055).
Organizacja pozarządowa wnioskująca o przyznanie środków publicznych na realizację zadania publicznego powinna przedstawić ofertę na realizację zadania publicznego zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

Oferta na realizację zadania publicznego winna spełniać następujące wymogi formalne:
1) powinna być złożona w wersji papierowej oraz dostarczona do Burmistrza Miasta Mława za pośrednictwem:
a)    Kancelarii Urzędu Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława; 
b)    operatora pocztowego na podany adres: Urząd Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława;
c)    elektronicznej skrzynki podawczej, oferta złożona w postaci dokumentu elektronicznego musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
2) Oferta  powinna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny organizacji pozarządowej;
W ofercie należy wymienić zaplanowane rezultaty zadania oraz wskazać ilościowy, jak i jakościowy poziom ich osiągnięcia. 
3) Rezultaty i wskaźniki zadań muszą być weryfikowalne i mierzalne. Przykładowe wskaźniki rezultatów możliwe do osiągnięcie w trakcie realizacji zadania publicznego to:
a)    liczba osób będących odbiorcami zadania będącymi obywatelami Ukrainy,
b)    liczba świadczeń udzielonych odbiorcom zadania 
c)    liczba przeprowadzonych kampanii informacyjnych skierowanych do obywateli Ukrainy,
d)    podniesienie i zwiększenie wiedzy przez odbiorów zadania,
e)    nabycie przez uczestników wydarzeń nowych umiejętności;
4) Zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy o zapewnianiu dostępności, w indywidualnym przypadku, jeżeli oferent nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie,  o którym mowa w art. 6 pkt 1 i 3 (minimalne wymagania w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej), Oferent ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny, polegający w szczególności na: 
a)    zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub zapewnieniu wsparcia technicznego osobie ze szczególnymi potrzebami, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii lub 
b)    wprowadzeniu takiej organizacji podmiotu publicznego, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób.
W sytuacji występowania barier architektonicznych i braku możliwości ich usunięcia w lokalu zaplanowanym do realizacji zadania, Zleceniobiorca zobowiązany jest szczegółowo uzasadnić sytuację w ofercie. Minimalny poziom dostępności wymagany od Zleceniobiorcy to minimalne wymagania dostępności określone w art. 6 ustawy. 

Kryteria, które będą brane pod uwagę przy wyborze ofert oraz określeniu kwoty dofinansowania:
1) stopień, w jakim wniosek zapewnia wykonanie zadania będącego przedmiotem zaproszenia do złożenia oferty;
2) zapewnienie wysokiej jakości wykonania danego zadania publicznego;
3) środki na realizację zadania publicznego.
Przyznanie dotacji następuje poprzez zawarcie umowy o realizację zadania publicznego.

Po przyznaniu dotacji oferent jest zobowiązany do:
1) wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania publicznego, 
2) sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w ciągu 30 dni od zakończenia realizacji zadania składa sprawozdanie z realizacji zadania publicznego zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055). wraz z potwierdzeniem wydatkowania środków otrzymanych z dotacji. 
3) dostarczenia na prośbę Wydziału Oświaty i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Mława zestawienia dokumentów finansowych oraz do wglądu kopii oryginałów dokumentów księgowych (faktur, rachunków), listy uczestnik6w zadania w celu kontroli prawidłowości wydatkowania dofinansowania oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej. Czynności, o których mowa powyżej nie ograniczają prawa do kontroli calo6ci realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym, 
4) informacji o projektowanym poziomie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania w obszarze architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjno-informacyjnym lub przewidywanych formach dostępu alternatywnego
5) informowania oraz używania znaku promocyjnego Miasta Mława, że realizowane zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Samorządu Miasta Mława poprzez zastosowanie formuły: „Zadanie /podać nazwę Zadania/ współfinansowano ze środków Samorządu Miasta Mława” na wszystkich materiałach, informacyjno-promocyjnych, na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Dodatkowo w komunikacji w mediach społecznościowych związanej z realizowanym Zadaniem Zleceniobiorca zobowiązany jest do stosowania hasztagów – #MlawaPomaga, #MlawaWspieraUkraine.

Sławomir Kowalewski 

Burmistrz Miasta Mława