Wielkość czcionki

Tłumacz Migam.org

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Burmistrz Miasta Mława ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku

Agnieszka Puzio-Dębska / 10 stycznia 2022

Zachęcamy organizacje pozarządowe, które zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Miasta Mława, prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, posiadają możliwości realizacji zadania, w tym niezbędne zasoby rzeczowe, kadrowe oraz doświadczenie, żeby w odpowiedzi na ogłoszenie konkursu złożyły swoją ofertę.  

Konkursy zostały ogłoszone w następujących zakresach:

  1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  2. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
  3. rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
  4. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Zasady ogłaszania konkursów oraz przyznawania dotacji jest zgodny z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Termin składania ofert: do 31 stycznia 2022 r. (poniedziałek)  - konkursy 1,2,3

W przypadku otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym: do 11 lutego 2022 r. (piątek)

Termin realizacji zadań: do 15 grudnia  2022 r. (czwartek)

 


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 r.

Przy współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowane będą w Mławie następujące zadania:

ZADANIE I:
Opracowanie, wydanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji w formie folderów, książek, katalogów, nagrań fonograficznych i audiowizualnych o tematach dotyczących Mławy.
ZADANIE II:
Organizacja, uczestnictwo w przedsięwzięciach podtrzymujących tradycję narodową, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,  organizacja inicjatyw, imprez, uroczystości zawartych w kalendarzu imprez na 2022 rok,
w tym przede wszystkim wydarzeń realizowanych jako niedzielne koncerty na Estradzie
im. Tekli Bądarzewskiej w Zabytkowym Parku Miejskim w okresie wakacyjnym.
ZADANIE III:
Opracowanie scenariuszy zajęć w ramach edukacji regionalnej, dotyczących historii Miasta Mława, zabytków i ważnych miejsc, ludzi związanych z miastem oraz regionem
dla przedszkoli i szkól podstawowych, a przede wszystkich związanych z wybuchem II wojny światowej, Bitwa pod Mławą.

W 2022 roku priorytetowo będą traktowane złożone oferty które dotyczą:
- przedsięwzięć związanych z ogłoszonym Uchwałą Nr XXXV/466/2021 Rady Miasta Mława z dnia 21 grudnia 2021 r. ustanowionym 2022 Rokiem Zuzanny Morawskiej w 100. rocznicę śmierci poetki.
- przedsięwzięć związanych z ogłoszonym Uchwałą Nr XXXV/467/2021 Rady Miasta Mława z dnia 21 grudnia 2021 r. ustanowionym 2022 Rokiem Władysława Bartoszewskiego – Rokiem Przyzwoitości.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 62 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa  tysiące złotych 00/100)

Więcej informacji na stronie TUTAJ

 


Otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 r.

Przy współpracy z organizacjami pozarządowymi zaplanowane do realizacji w 2022 roku są następujące zadania:
1)    Organizowanie aktywnych form spędzania czasu osób z niepełnosprawnością – organizowanie imprez integracyjnych – kulturalnych, sportowych, edukacyjnych zajęć sportowych, turystycznych, rekreacyjnych, artystycznych;
2)    Realizacja programów edukacyjnych kształtujących pozytywny wizerunek osób z niepełnosprawnością;
3)    Programy profilaktyczne służące poprawie stanu zdrowia fizycznego i psychicznego osób z niepełnosprawnością;
4)    Działania na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

Więcej informacji na stronie TUTAJ

 


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej,  w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej  oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2022 r.

Przy współpracy z organizacjami pozarządowymi zaplanowane do realizacji w 2022 roku są następujące zadania:
1)    Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
2)    Pomoc osobom ubogim, bezdomnym i zagrożonym bezdomnością;
3)    Zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację zawodową osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej;
4)    Szerzenie idei i poradnictwa prawno – społecznego;
5)    Szerzenie idei wolontariatu zbiórkowego jako inkubatora postaw prospołecznych;
6)    Odbiory żywności zagrożonej zmarnowaniem ze sklepów – zapobieganie utylizacji;
7)    Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży – lekcje niemarnowania żywności.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację:  15 000,00 zł  (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)

Więcej informacji na stronie TUTAJ

 


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2022 r.

Przy współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowane będą w Mławie w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2022 r. następujące zadania:
1.    działalność edukacyjna, zdrowotna oraz kulturalnooświatowa na rzecz osób w wieku emerytalnym;
2.    tworzenie systemu ustawicznego kształcenia osób w wieku emerytalnym, samokształcenie oraz podnoszenie kwalifikacji i rozwijania zainteresowań pod okiem specjalistów;
3.    stymulowanie rozwoju osobistego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej osób w wieku emerytalnym;
4.    poprawienie jakości życia osób w wieku emerytalnym (np. pogadanki nt. zdrowego stylu życia);
5.    integracja osób w wieku emerytalnym (imprezy kulturalne i rekreacyjne, wycieczki, wieczorki zapoznawcze i taneczne);
6.    zajęcia ruchowe, terapeutyczne dla osób w wieku emerytalnym;
7.    czynne poradnictwo dla osób w wieku emerytalnym.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

Termin składania ofert: do 11 lutego 2022 r.  (piątek)

Więcej informacji na stronie: TUTAJ

 


Ogłoszenie dotyczące naboru członków do prac w Komisji Konkursowej

Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie, zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy do:

zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania wniosków składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 r.
  • na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 r.
  • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2022 r.
  • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Do zadań komisji konkursowych będzie należało opiniowanie, ocena i opracowanie propozycji dotacji na projekty zgłoszone w wyżej wymienionym konkursie finansowanym
ze środków budżetu Miasta Mława.

W pracach komisji konkursowych mogą brać udział przedstawiciele organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1)    korzystają z pełni praw publicznych,
2)    reprezentują organizacje pozarządowe/podmioty, nie biorące udziału w danym konkursie,
3)    nie pozostają z którymkolwiek z wnioskodawców w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

Na zgłoszenia od organizacji do pracy w komisji konkursowej czekamy do 31 stycznia  2022 r. (poniedziałek)

Można je wysłać drogą e-mail agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl, pocztą tradycyjną na adres urzędu, bądź złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Mława.  

Członków poszczególnych komisji konkursowych wyłoni spośród zgłoszonych kandydatów, mając na względzie ww. warunki Pełnomocnik Burmistrza Miasta Mława
ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Powołania członka do komisji konkursowej dokona Burmistrz Miasta Mława w drodze zarządzenia. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny.

Więcej informacji na temat działalności komisji oraz zgłoszenia - Agnieszka Puzio - Dębska, Pełnomocnik Burmistrza Miasta Mława ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, tel. 604417109, e-mail: agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl, Wydział Oświaty i Polityki Społecznej, ul. 18 Stycznia 4/25.