Burmistrz Miasta Mława ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 r. | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Burmistrz Miasta Mława ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 r.

Agnieszka Puzio-Dębska / 03 marca 2020

Zadanie kierowane jest do organizacji pozarządowych wymienionych w art. 16 ust.1  Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie, które realizują zadania publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 r., podejmowanych na rzecz rozwoju społeczno - kulturalnego Mławy, wspieranie upowszechniania kultury w Mławie.

RODZAJE ZADAŃ

Przy współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowane będą w Mławie w 2020 roku następujące zadania:

ZADANIE I:
Opracowanie, wydanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji w formie folderów, książek, katalogów, nagrań fonograficznych i audiowizualnych o tematach dotyczących Mławy,

ZADANIE II:
Organizacja, uczestnictwo w przedsięwzięciach podtrzymujących tradycję narodową, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,  organizacja inicjatyw, przedsięwzięć, imprez, uroczystości zawartych w kalendarzu imprez na 2020 rok, w tym na Estradzie w Parku Miejskim, a także przedsięwzięć związanych z ustanowionym przez Sejm RP, Senat RP oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego rok 2020 Rokiem Bitwy Warszawskiej 1920 roku oraz z ogłoszonym 2020 Rokiem św. Jana Pawła II oraz ks. Wawrzyńca Stanisława Benika (Uchwała Nr XIII/198/2019 Rady Miasta Mława z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem św. Jana Pawła II oraz Uchwała Nr XIII/197/2019 Rady Miasta Mława z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem ks. Wawrzyńca Stanisława Benika).

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 55 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100)

Zasady przyznawania dotacji: zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z poźn. zm.)

Termin składania ofert: do 31marca 2020 r. (wtorek)

Termin realizacji zadania: do 15 grudnia  2020 r. (wtorek)

Informacja o realizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju w roku poprzednim: kwota dotacji na dofinansowanie zadań w 2019 r. – 46 000 zł

Osobą uprawnioną do kontaktów z organizacjami pozarządowymi jest Pełnomocnik Burmistrza Miasta  Mława d.s. współpracy z organizacjami pozarządowymi – Agnieszka Puzio - Dębska,  tel. kom. 604417109, e-mail: agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl.

Pełny tekst ogłoszenia wraz z wymaganymi w konkursie załącznikami dostępny jest na stronie internetowej miasta Mławy www.mlawa.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej lub w Wydziale Oświaty i Polityki Społecznej, ul. Padlewskiego 13.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 38/2020 Burmistrza Miasta Mława z dnia  2 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 r.