Burmistrz Miasta Mława ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019 r. | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Burmistrz Miasta Mława ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019 r.

Agnieszka Puzio-Dębska / 21 lutego 2019

Zadanie kierowane jest do organizacji pozarządowych wymienionych w art. 16 ust.1  Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie, które realizują zadania publiczne w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019 r.

Cel konkursu
Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w zakresie działań, inicjatyw dotyczących pomocy rodzinom w trudnej sytuacji, aktywizacji osób korzystających z pomocy społecznej, przeciwdziałanie patologiom społecznym, podejmowanie zadań  na rzecz zaspokajania potrzeb i poprawy warunków życia mieszkańców Mławy.

Rodzaje zadań
Przy współpracy z organizacjami pozarządowymi zaplanowane do realizacji w 2019 roku są następujące zadania:
1. Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2. Pomoc osobom ubogim, bezdomnym i zagrożonym bezdomnością.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację: 12 000,00 zł  (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100)

Zasady przyznawania dotacji: zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450)

Termin składania ofert: do 25 marca 2019 r. (poniedziałek)

Termin realizacji zadania: do 15 grudnia 2019 r.

Informacja o realizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju w roku poprzednim: kwota dotacji na dofinansowanie zadań w 2018 r.  –11 000 zł   

Osobą uprawnioną do kontaktów z organizacjami pozarządowymi jest Pełnomocnik Burmistrza Miasta  d.s. współpracy z organizacjami pozarządowymi – Agnieszka Puzio Dębska,  telefon 23 6546433, tel. kom. 604417109, e-mail: agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl.

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:
•    Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
•    Zarządzeniem Nr 138/2013 Burmistrza Miasta Mława z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia procedury ogłaszania otwartych konkursów na realizację  zadań publicznych finansowanych lub współfinansowanych ze środków z budżetu Miasta Mława  

Podstawa prawna: Zarządzenie  Nr 39/2019 Burmistrza Miasta Mława z dnia 20 lutego 2019 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019 r.