Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Burmistrz Miasta Mława ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji imprez na Estradzie w Parku Miejskim w okresie letnim 2014 r.

Agnieszka Puzio-Dębska / 20 maja 2014

Zadanie kierowane jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z poźn. zm.)., które realizują zadania publiczne w przedmiotowym zakresie.

Cel konkursu

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych w zakresie organizacji imprez na Estradzie w Parku Miejskim w okresie letnim 2014 r.

I. Rodzaje zadań

Przy współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowane będą w Mławie w 2014 roku zadania związane z organizacją inicjatyw, imprez, uroczystości przeprowadzanych dla mieszkańców Miasta Mława Mławy w Parku Miejskim, przy wykorzystaniu pozostającej w gestii Burmistrza Miasta Mława Estrady Miejskiej w okresie wakacyjnym w następujących terminach do wyboru:

• 29 czerwca (niedziela)

• 6 lipca (niedziela)

• 3 sierpnia (niedziela)

• 10 sierpnia (niedziela)

Imprezy powinny rozpoczynać się o godzinie 17.00 – w czerwcu oraz 19.00 - w lipcu, sierpniu i trwać przynajmniej półtorej godziny. Preferowane będą imprezy o charakterze rozrywkowym, biesiadnym, rodzinnym.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania:
4 710 zł (słownie: cztery tysiące siedemset dziesięć złotych).

Zasady przyznawania dotacji: zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z poźn. zm.)

Termin składania ofert: do dnia 12 czerwca 2014 r.

Informacja o realizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju w roku poprzednim: kwota dotacji na dofinansowanie zadań w 2013r.:

Liczba dofinansowanych zadań - 2

Liczba dofinansowanych podmiotów - 1

Kwota dotacji na dofinansowanie zadań - 3 000 zł

Osobą uprawnioną do kontaktów z organizacjami pozarządowymi jest Pełnomocnik Burmistrza Miasta d.s. współpracy z organizacjami pozarządowymi – Agnieszka Puzio Dębska, telefon 23 6546433, wew. 701, e-mail: agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl

Pełny tekst ogłoszenia wraz z wymaganymi w konkursie załącznikami dostępny jest na stronie internetowej miasta Mławy www.mlawa.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej lub w Wydziale Organizacyjnym, pok. 36.

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:

1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z poźn. zm.)

2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty
i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz. 25)