Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Burmistrz Miasta Mława ogłasza drugi otwarty konkurs ofert z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława w 2022 roku

Agnieszka Puzio-Dębska / 21 września 2022

Na podstawie art. 28, ust 1 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 poz. 1599), oraz Uchwały Nr IV/35/2011 Rady Miasta Mława z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków tworzenia  oraz trybu finansowania zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława, Burmistrz Miasta Mława ogłasza oraz zaprasza do składania ofert w:

drugim otwartym konkursie ofert z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława w 2022 roku

Cel konkursu

Konkurs polega na wyłonieniu ofert i zleceniu organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych w celu poprawy warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych  oraz zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby.

Podmioty uprawnione do złożenia oferty

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają następujące warunki:
a)    zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Miasta Mława;
b)    działają w formie, o której mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;
c)    prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem;
d)    posiadają możliwości realizacji zadania publicznego, w tym niezbędne zasoby rzeczowe, kadrowe oraz doświadczenie zapewniające realizację zadania publicznego;
e)    znajdują się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zadania publicznego;
f)    w odpowiedzi na ogłoszenie konkursu przedstawią poprawnie złożoną ofertę wraz z wymaganymi załącznikami.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2022 r.: 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

Wyznacza się termin składania ofert do dnia 28 września  2022 r. (środa)

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania mowy do 31 grudnia 2022 r.

Informacja o realizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju w roku poprzednim: kwota dotacji na dofinansowanie zadań w 2021 r. – 70 000,00 zł

Osobą uprawnioną do kontaktów w zakresie objętym niniejszym ogłoszeniem jest Pełnomocnik Burmistrza Miasta  Mława d.s. współpracy z organizacjami pozarządowymi – Agnieszka Puzio - Dębska, tel. 604417109, e-mail: agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 184/2022 Burmistrza Miasta Mława z dnia 20 września 2022 r. w sprawie  ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu  na terenie Miasta Mława w 2022 roku